111424
by Ngô, Thị Hải Quyên
Published 2016
... thống kê SPSS với các kỹ thuật phân tích thống kê như kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố...
Get full text
Thesis
111425
by Hoàng Văn Long
Published 2019
... của thế kỷ XX, một hướng nghiên cứu mới cho các hệ thống tư vấn lựa chọn, đó là lọc cộng tác. Ngay từ...
Get full text
Other
111428
by Đào, Đình Bắc
Published 2017
... học, nhất là Địa chất Đệ Tứ, Địa kỹ thuật, Địa chất môi trường, như một nhà nghiên cứu có uy tín đã...
Get full text
Article
111433
by Hoàng, Thị Hằng Nga
Published 2016
... liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ven bờ: QCVN 10: 2008/BTNMT áp dụng cho giới...
Get full text
Thesis
111434
... những năm 2000, địa hóa môi trường phát triển theo các hướng: địa hóa kỹ thuật, địa hóa các chất ô nhiễm...
Get full text
Article
111435
... những năm 2000, địa hóa môi trường phát triển theo các hướng: địa hóa kỹ thuật, địa hóa các chất ô nhiễm...
Get full text
Article
111436
by Nguyễn, Văn Phổ
Published 2017
...Thuật ngữ Địa hóa học (Geochemistry) lần đầu tiên được nhà hóa học Thụy Sĩ- Đức Friedrich Christian...
Get full text
Article
111437
by Đặng, Mai
Published 2017
...Vào cuối những năm 60 của thế kỷ trƣớc, trong các văn liệu quốc tế đã xuất hiện thuật ngữ "Địa chất...
Get full text
Article
111438
by Vũ, Văn Phái
Published 2017
...Karst là một thuật ngữ bắt nguồn từ các từ Kras ở Slovenia, Karst ở Đức, Carso ở Ý. Karst là quá...
Get full text
Article
111439
..., vật liệu xây dựng ; nguyên liệu kỹ thuật ; đá quý. Khoáng sản nguồn năng lượng: than khoáng, dầu và...
Get full text
Article