2
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
... tin để xác định quy tắc lưu trữ hồ sơ. Trọng tâm của các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với siêu dữ liệu cần...
Get full text
Working Paper
8
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
...Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật...
Get full text
Working Paper
9
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
...Nội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi tự...
Get full text
Working Paper
10
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
...Nội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi tự...
Get full text
Working Paper
11
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
... tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh...
Get full text
Working Paper
12
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
...Tiêu chuẩn này đề cập về quy trình tạo lập chỉ mục ngược cho dữ liệu đặc tả mà đã được quy định kỹ...
Get full text
Working Paper
14
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
... này: Hướng dẫn để tạo ra và quản lý các bản ghi kỹ thuật số, các tài liệu gốc, hoặc hồ sơ chưa được...
Get full text
Working Paper
15
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
...Nội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi tự...
Get full text
Working Paper
16
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
...Nội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi tự...
Get full text
Working Paper
18
by Viện Công nghệ Thông tin
Published 2016
... kỹ thuật và phương pháp tạo lập chỉ mục trong TCVN II.1.13. Phạm vi của tiêu chuẩn này bao gồm quy...
Get full text
Working Paper