1
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
... tin để xác định quy tắc lưu trữ hồ sơ. Trọng tâm của các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với siêu dữ liệu cần...
Get full text
Working Paper
4
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
...Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật...
Get full text
Working Paper
5
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
... tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh...
Get full text
Working Paper
6
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
...Tiêu chuẩn TCVN XXXX là tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) quy định về phần định...
Get full text
Working Paper
8
by Viện Công nghệ thông tin
Published 2016
...Tiêu chuẩn này xác định tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm cú pháp, mô tả và các thành phần chức năng phân...
Get full text
Working Paper