1
by Vũ Quần Phương.
Published 1994
Book
2
by Nguyễn Viết Chữ
Published 2013
Book