Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/518
Title: Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội
Keywords: Quản lý khách hàng
Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội
Issue Date:  10
Abstract: Giới thiệu tổng quan về khách hàng và công tác quản lý khách hàng trong kinh doanh dịch vụ vận tải. Đề cập đến phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên và công tác quản lý khách hàng thường xuyên hiện nay của xí nghiệp. Trình bày phương án hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/518
Appears in Collections:Tiểu luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4545.pdf8.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.