Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/515
Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Keywords: Luận văn
Kinh tế
Kế toán
Issue Date:  10
Abstract: Ngành xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất đặc thù có chức năng tạo ra TSCĐ cho nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, việc hạch toán đúng đắn giá thành sản phẩm và hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp xây lắp trong việc giúp bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh phân tích đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, khai thác mọi tiềm năng của doanh...
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/515
Appears in Collections:Khóa luận, đồ án sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kt147_3189.pdf789.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.