Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/506
Title: Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
Authors: Hà Thị, Nhung
Keywords: Luận văn
Tài chính ngân hàng
Issue Date:  10
Abstract: Thông qua hoạt động của kế toán Ngân hàng mang tính chất tổng hợp, vì số liệu của kế toán ngân hàng không chỉ phản ánh tổng hợp các mặt hoạt động của ngân hàng mà còn phản ánh đại bộ phận hoạt động của nền kinh tế. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kế toán cho vay. Trong những năm qua ngành Ngân hàng đã tập trung cải tiến, đưa công nghệ mới hiện đại như vi tính nối mạng vào công tác kế toán nên đã đem lại kết quả tốt, góp...
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/506
Appears in Collections:Khóa luận, đồ án sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nh113_5635.pdf730.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.