Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/505
Title: Chiến lược marketing - mix với việc mở rộng thị trường của công ty kính Đáp Cầu Bắc Ninh
Keywords: Marketing
thị trường
Công ty kính đáp cầu Bắc - Ninh
Issue Date:  10
Abstract: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về marketing - mix. Đề cập đến thực trạng và một số giải pháp về hoạt động kinh doanh và thực hiện chiến lược marketing - mix ở công ty kính Đáp Cầu
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/505
Appears in Collections:Tiểu luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4575.pdf8.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.