Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/503
Title: Mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long
Authors: GS.TS Cao Cự Bội
Lương Thị Hồng, Liên
Keywords: Luận văn
Tài chính ngân hàng
Issue Date:  10
Abstract: Trong xu thế phát triển chung của đất nước và quá trình hội nhập với thế giới, ngành ngân hàng đóng góp một vai trò hết sức to lớn. Để đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế, ngân hàng đã từng bước củng cố, cải tiến và phát triển trong toàn bộ hệ thống. Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng là một dịch vụ phong phú, đa dạng và liên tục phát triển, đáp ứng được một phần lớn yêu cầu của nền kinh tế thị trường linh hoạt và năng động....
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/503
Appears in Collections:Khóa luận, đồ án sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nh156_1009.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.