Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/502
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Keywords: Luận văn
Tài chính ngân hàng
Issue Date:  10
Abstract: Đất nước ta đang trong giai đoạn đổi mới, đổi mới về cơ chế quản lý cũng như cơ chế thị trường mở ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nước nhà. Nền kinh tế nước nhà đang có những tiến bộ đáng kể, cùng với nó là sự phát triển của các ngành sản xuất cũng như dịch vụ, ngành ngân hàng, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đất nước. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất trong khu vực cũng như trên thế giới, nền kinh tế Việt...
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/502
Appears in Collections:Khóa luận, đồ án sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nh140_4303.pdf821.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.