Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2684
Title: THỬ NGHIỆM NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH CÓ XỬ LÝ CHẤT KÍCH THÍCH αNAA Ở ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
Authors: Đinh, Thị Thanh Trà
Keywords: Sinh học
Nhân giống
Hoa hồng
Giâm cành
Đồng hới
Tạp chí khoa học
Issue Date:  1
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Yêu cầu về việc phục hồi lại một số giống hoa hồng bản địa mang dấu ấn của Đồng Hới - thành phố Hoa Hồng và đa dạng hóa các giống hồng, xây dựng và phát triển các vườn hồng làm đẹp cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân, đó là một yêu cầu chính đáng và cấp thiết. Nhân giống hoa hồng là một kỹ thuật khó, công tác nhân giống hoa hồng có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi đã thử nghiệm nhân giống 5 giống hoa hồng bằng phương pháp giâm cành có xử lý αNAA ở các nồng độ khác nhau. Kết quả bước đầu đã xác định được nồng độ thích hợp cho từng giống. Từ kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng nhân giống hoa hồng, xây dựng các vườn hồng ở Đồng Hới.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2684
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐINH THỊ THANH TRÀ.pdf318.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.