Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2325
Title: Bài giảng Tiểu luận chuyên ngành
Other Titles: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý, Du lịch
Authors: Dương Thị Mai, Thương
Keywords: Địa lí
Địa lí du lịch
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: TÀI LIỆU GỒM CÓ 3 CHƯƠNG. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC HIỆN TIỂU LUẬN; CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH VĂN HÓA; CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2325
Appears in Collections:Giáo trình & Bài giảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THƯƠNG - TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH.pdf729.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.