Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2313
Title: Bài giảng Quy hoạch du lịch
Other Titles: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý, Du lịch
Authors: Dương Thị Mai, Thương
Keywords: Địa lí
Quy hoạch du lịch
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: TÀI LIỆU GỒM CÓ 4 CHƯƠNG. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH DU LỊCH; CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH QUY HOẠCH DU LỊCH; CHƯƠNG 3.: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỪ CÁC DỰ ÁN QHDL ĐẾN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; CHƯƠNG 4: QUY HOẠCH DU LỊCH THEO VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2313
Appears in Collections:Giáo trình & Bài giảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THƯƠNG - QUY HOẠCH DU LỊCH.pdf973.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.