Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1951
Title: Lịch sử thế giới cận đại
Authors: Vũ Dương Ninh
Nguyễn Văn Hồng
Keywords: Lịch sử thế giới cận đại
Giáo trình lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới cận đại Phương Tây
Lịch sử phương Tây
Lịch sử thế giới cận đại Phương Đông
Issue Date: 2006
Publisher: Nhà xuất bản Giáo dục
Abstract: Nội dung cơ bản của thời kì lịch sử cận đại là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, sự xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Nội dung tài liệu gồm 2 phần, phần 1 giới thiệu về Lịch sử thế giới cận đại Phương Tây, phần 2 khái quát về lịch sử thế giới cận đại Phương Đông.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1951
Appears in Collections:[TK] Văn, Sử, Địa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_download_com_vn_3055.pdf444.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.