Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1540
Title: Các giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ Việt Nam và những vấn đề của tiếng Việt hiện đại
Authors: Lê Vinh, Quốc
Keywords: Chữ quốc ngữ
Chữ quốc ngữ Việt Nam
Tiếng Việt hiện đại
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí khoa học ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trình bày 3 giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ Việt Nam từ thế kỉ XVII đến nay: Từ đầu thế kỉ XVII đến 1860, từ 1861 đến 1945 và từ 1945 đến nay. Bên cạnh đó, bài viết trình bày một số vấn đề tồn tại trong bảng chữ cái Quốc ngữ hiện đại cũng như trong tiếng Việt hiện hành.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1540
Appears in Collections:[TK] Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25291_84753_1_pb_0947.pdf427.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.