Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1469
Title: LÝ LUẬN DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Authors: Dương Vũ, Thái
Keywords: Lịch sử
Phương pháp
Trung học phổ thông
Lý luận dạy học
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học lịch sử: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu để làm rõ được vì sao Lý luận DHLS ở trường phổ thông trở thành một khoa học; Đồng thời sơ lược quá trình phát triển của bộ môn phương pháp dạy học lịch sử; giới thiệu về bộ môn lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam (khái quát chung về bộ môn lịch sử ở trường phổ thông; cấu tạo chương trình, nội dung cơ bản của bộ môn lịch sử; nhiệm vụ cơ bản của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng chương trình môn Lịch sử). Về quá trình hình thành tri thức lịch sử cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông: sự kiện, tạo biểu tượng, hình thành khái niệm, rút qui luật bài học lịch sử. Về chức năng, nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1469
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAI GIANG LY LUAN DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PT (1).pdf749.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.