Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1291
Title: BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG (Dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Dân số
Môi trường
Giáo trình
Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1291
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang DS và MT.Le ThiThu Hien.pdf610.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.