Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2361
Title: BÀI GIẢNG DÂN SỐ HỌC
Other Titles: Dành cho Đại học Địa lý Du lịch
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Dân số
Địa lí
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Dân số học được xây dựng phù hợp theo chương trình Đại hoc Địa lý du lịch, hệ chính quy nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản về về dân số học và địa lý dân cư, bao gồm: Nhập môn dân số (khái niệm, đối tượng nghiên cứu, các học thuyết về dân số); biến động dân số; cơ cấu dân số; phân bố dân cư; các hình thức quần cư; mối quan hệ giữa dân số với việc phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường; các chính sách dân số gắn với thực tiễn của thế giới và ở Việt Nam.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2361
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Dan so hoc-DHDialydulich-NguyenThiThanhNhan.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.