Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2359
Title: BÀI GIẢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG
Other Titles: Dành cho Đại học Phát triển nông thôn
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Địa lí
Biến đổi khí hậu
Môi trường
Tai biến môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng bao gồm 3 chương: CHƯƠNG 1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG 3. TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2359
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.BDKH va TBMT 2015-DHPTNT-NguyenThiThanhNhan.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.