Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2354
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ 1
Other Titles: Dành cho Đối tượng Bồi dưỡng kiến thức 30a
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Địa lí
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Địa lý 1 được xây dựng nhằm bồi dưỡng kiến thức Địa lý cho đối tượng học sinh theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (gọi tắt là đối tượng 30A). Bài giảng sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng về Địa lý cho học sinh thuộc đối tượng trên để các em có thể vững tin bước vào con đường Đại học, Cao đẳng.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2354
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.ĐỊA LÝ 1-NguyenThiThanhNhan.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.