Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2251
Title: Bài giảng LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS
Other Titles: DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN (GHÉP VỚI LỊCH SỬ) HỆ CHÍNH QUY
Authors: Dương Vũ, Thái
Keywords: Lịch sử
Bài giảng
Lý luận
Phương pháp
Dạy học
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và có hệ thống về lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THCS; gồm các vấn đề sau: Phương pháp dạy học Lịch sử là một khoa học; nắm được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu bộ môn. Nắm vững nguyên tắc cấu tạo nội dung, chương trình môn Lịch sử, nhiệm vụ của bộ môn, cấu tạo chương trình và sách giáo khoa Lịch sử ở THCS. Nắm vững đặc trưng cơ bản của bộ môn Lịch sử, con đường nhận thức lịch sử của học sinh (từ sự kiện lịch sử cụ thể đến khái quát lý luận). Nắm được cơ sở phân loại phương pháp dạy học lịch sử và các nhóm các phương pháp nghiên cứu và dạy học lịch sử ở trường THCS; một số quan điểm dạy học hiện đại. Học phần giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn PPDHLS ở trường THCS và thấy được mối quan hệ của bộ môn với các môn học khoa học cơ bản và khoa học giáo dục. Giúp người học củng cố ý thức tự giác rèn luyện, tự học nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ năng nghiệp vụ. Có thái độ đúng đắn khi học tập bộ môn PPDHLS. Biết phê phán những quan điểm sai lầm về PPDHLS. Giáo dục ở sinh viên lòng yêu nghề dạy học môn Lịch sử. Tiếp tục rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng vận dụng lý luận để tìm hiểu chương trình lịch sử trường THCS và chuẩn bị cho công tác giảng dạy (làm quen với việc giảng dạy một số bài trong SGK Lịch sử ở THCS). Tiếp tục rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tư duy phântích, so sánh, đánh giá và các kỹ năng thực hành bộ môn... Đồng thời giới thiệu những vấn đề chung về phương pháp dạy học Lịch sử với tư cách là một khoa học. Sơ lược quá trình phát triển của bộ môn PPDHLS. Giới thiệu về bộ môn lịch sử ở trường THCS (mục tiêu, cấu tạo chương trình, nội dung và nhiệm vụ cơ bản của bộ môn ở THCS). Con đường hình thành tri thức lịch sử cho học sinh, cách tiến hành giáo dục tư tưởng tình cảm và phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học lịch sử. Trang bị cho giáo sinh hệ thống PPDH Lịch sử ở trường THCS.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2251
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LL V_ PPDHLS THCS CHUAN.pdf985.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.