Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2242
Title: BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN
Other Titles: Dành cho Đại học Phát triển nông thôn
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Xã hội học
Bài giảng
Nông thôn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Xã hội học nông thôn là một môn khoa học mới được đưa vào chương trình đào tạo của các trường Đại học và Cao đẳng. Bài giảng Xã hội học nông thôn nhằm cung cấp hệ thống kiến thức như: khái niệm xã hội học nông thôn, đặc điểm của nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn,… của xã hội học nông thôn. Đặc biệt vận dụng và giải quyết được những vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Từ những kiến thức đã học trong học phần xã hội học nông thôn, sinh viên có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Giáo trình gồm 3 chương Chương 1: Dẫn nhập xã hội học nông thôn Chương 2: Một số phương pháp nghiên cứu trong xã hội học nông thôn Chương 3: Xã hội học nông thôn Việt Nam
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2242
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang XHHNT.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.