Thông báo tài liệu mới năm 2019

     16/09/2018

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM HỌC LIỆU                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                           

   

                                                                                                                                                                                                                         Quảng Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

DANH MỤC SÁCH TIẾNG ANH MỚI

HIỆN CÓ Ở PHÒNG ĐỌC 4 - TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

STT

Tên sách

Tác giả

NXB

Năm XB

Giá tiền

Số ĐKCB

KHPL

MHTG/
MHTS

1

Four Corners Student's book (Tập 1 A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12404

428

R300CH

2

Four Corners Student's book (Tập 1 B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12767

428

R300CH

3

Four Corners Student's book (Tập 2A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12768

428

R300CH

4

Four Corners Student's book (Tập 2B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12769

428

R300CH

5

Four Corners Student's book (Tập 3A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12770

428

R300CH

6

Four Corners Student's book (Tập 3B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

12771

428

R300CH

7

Four Corners Workbook (Tập 1 A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12772

428.076

R300CH

8

Four Corners Workbook (Tập 1B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12773

428.076

R300CH

9

Four Corners Workbook (Tập 2A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12774

428.076

R300CH

10

Four Corners Workbook (Tập 2B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12775

428.076

R300CH

11

Four Corners Workbook (Tập 3B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12776

428.076

R300CH

12

NorthStar: Listening and Speaking, Level 4 3rd Edition

Tess Ferree, Kim Sanabria

Pearson Education

2015

269.000

12777

428.3

F200R

13

New English File Element SB

Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig, Paul Seligson

Oxford University

2004

151.000

12778

428.2

OX203D

14

New English File Element WB W/O Key

Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig, Paul Seligson

Oxford University

2004

225.000

12779

428.2076

OX203D

15

New English File Pre-Int SB

Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig, Paul Seligson

Oxford University

2005

151.000

12781

428.2

OX203D

16

New English File Pre-Inter WB

Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig, Paul Seligson

Oxford University

2005

225.000

12780

428.2076

OX203D

17

Becoming a tour guide: Principles of guiding and site interpretation

Verité Reily Collins

Cengage Learning

2010

982.000

12809

338.4791

V200R

18

An Introduction to Communication Studies

Sheila L. Steiberg

Juta

2013

2.551.000

12810

428

ST200I

19

Four corners: Teacher's Edition - T1

Jack C. Richards, David Bohlke, Kristin Sherman

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

12811

428

R300CH

20

Four corners: Teacher's Edition - T2

Jack C. Richards, David Bohlke

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

12812

428

R300CH

21

Four corners: Teacher's Edition - T3

Jack C. Richards, David Bohlke

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

12813

428

R300CH

22

Four Corners Workbook (Tập 3A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

85.000

12814

428.076

R300CH

23

Tree or three? An Elementary pronunciation course

Ann Baker

Cambridge University

2006

301.000

12815

421.5

B100K

24

New English File Pre-Inter TB

Clive Oxenden, Christina Latham-Koeng, Paul Selington

Đại học Oxford

2007

544.000

12816

428.2

OX203D

25

Writing To Communicate 1

Cynthia A. Boardman

Pearson Longman

2008

271.000

12817

808.042

B401R

26

Writing To Communicate 2

Cynthia A. Boardman, Jia Frydenberg

Pearson Longman

2008

271.000

12818

808.042

B401R

27

Writing To Communicate 3

Cynthia A. Boardman

Pearson Longman

2008

271.000

12819

808.042

B401R

28

Destination B2

Malcolm Mann, Steve Taylore - Knowles

Macmillan

2006

235.000

12820

428

M105N

29

Exam Essentials Practice Tests Cambridge english

Charles Osborne, Helen Chilton, Helen Tiliouine

National geographic learning

2018

581.000

12821

428.0076

OSB400R

30

The ART OF PUBLIC SPEAKING 12th Edition

Stephen E Lucas

Mc Graw Hill education

2015

1.247.000

12822

808.5

L500C

31

Solutions, Upper Intermediate: Student’s book: Student’s book

Falla, Tim & Davies, Paul A

Oxford University Press

2009

158.000

12823

428

F100L

32

Solutions Upper-Intermediate: Teacher's Book

Falla, Tim & Davies, Paul A

Oxford University Press

2009

396.000

12824

428

KR105T

33

Solutions Upper-Intermediate: Workbook 

Falla, Tim & Davies, Paul A

Oxford University Press

2009

70.000

12825

428.0076

F100L

34

Principles of Phonetics

Joahn Laver

Cambridge University press

2008

1.944.000

12826

421

L100V

35

First certificate practice tests

Charles Osborne

Nationnal Geographic Learning; Cengage Learning

2012

581.000

12827

428.0076

OSB400R

36

New English File: Elemantery. Teacher's book

Clive Oxenden, Christina Latham-Koeng, Paul Selington

Oxford University Press

2017

544.000

12828

428.2

OX203D

37

Four Corners Student's book (Tập 1 A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD116

428

R300CH

38

Four Corners Student's book (Tập 1 B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD117

428

R300CH

39

Four Corners Student's book (Tập 2A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD118

428

R300CH

40

Four Corners Student's book (Tập 2B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD119

428

R300CH

41

Four Corners Student's book (Tập 3A)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD120

428

R300CH

42

Four Corners Student's book (Tập 3B)

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2011

121.000

CD121

428

R300CH

43

NorthStar, Listening and Speaking 4, Audio CDs

Tess Ferree, Kim Sanabria

Pearson Education

2015

334.000

CD122

428.3

F200R

44

New English File: Elemantery. Teacher's book

Clive Oxenden, Christina Latham-Koeng, Paul Selington

Oxford University Press

2017

544.000

CD123

428.2

OX203D

45

First certificate practice tests

Charles Osborne

Nationnal Geographic Learning; Cengage Learning

2012

581.000

CD124

428.0076

OSB400R

46

Solutions, Upper Intermediate: Student’s book: Student’s book

Falla, Tim & Davies, Paul A

Oxford University Press

2009

158.000

CD125

428

F100L

47

Exam Essentials Practice Tests Cambridge english

Charles Osborne, Helen Chilton, Helen Tiliouine

National geographic learning

2018

581.000

CD126

428.008

OSB400R

48

New English File Pre-Inter TB

Clive Oxenden, Christina Latham-Koeng, Paul Selington

Đại học Oxford

2007

544.000

CD127

428.2

OX203D

49

Four Corners 1: Class Audio CD

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2012

935,000

CD128

428

R300CH

50

Four Corners 2: Class Audio CD

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2012

935,000

CD129

428

R300CH

51

Four Corners 3: Class Audio CD

Jack C. Richards, David Bohlke

Cambridge University

2012

935,000

CD130

428

R300CH

52

Solutions: Upper-Intermediate: Class Audio CDs

Falla, T. & Davies, P.A

Oxford University Press

2009

   418,000

CD131

428

F100L

53

Four corners: Teacher's Edition - T1

Jack C. Richards, David Bohlke, Kristin Sherman

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

CD132

428

R300CH

54

Four corners: Teacher's Edition - T2

Jack C. Richards, David Bohlke

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

CD133

428

R300CH

55

Four corners: Teacher's Edition - T3

Jack C. Richards, David Bohlke

Trường đại học Cambridge

2012

806.000

CD134

428

R300CH

56

English for International Tourism – Intermediate Teachers’ Book

Amanda Bailey

Longman

 

 

 

 

 

57

NorthStar: Listening and Speaking Level 4, Third Edition Teacher's Manual and Achievement Tests

Frazier, L. & Mills, R.

Pearson Longman.                                

 

 

 

 

 

                 
           

    TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

                 
                 
                 
                 
           

      TS. Đậu Mạnh Hoàn

 

 

 

Tải file đính kèm tại đây