Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018; để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Vào lúc 14h00, ngày 27/10/2017, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Seminar khoa học:“Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

Tham dự buổi Seminar có TS. Trương Thị Tư - GĐ Trung tâm Học liệu; TS. Đậu Mạnh Hoàn - PGĐ Trung tâm Học liệu và toàn thể cán bộ giảng viên Trung tâm.

      Tại buổi Serminar TS. Đậu Mạnh Hoàn đã báo cáo các nội dung liên quan trong hội thảo ngày 19/10/2017 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và Giải pháp”.

      Đây là hội thảo quốc tế lần thứ 3 về lĩnh vực tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources - OER), do Khoa Thông tin – Thư viện của Nhà trường trực tiếp triển khai, có sự tham gia hợp tác của nhiều tổ chức nghiên cứu và các trường đại học trong nước và quốc tế.  Trong chương trình hội thảo có 01 báo cáo đại diện cho Trung tâm học liệu trường Đại học Quảng Bình của TS. Đậu Mạnh Hoàn về “Vai trò của giáo viên trong sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở” (http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Trien-khai-tai-nguyen-giao-duc-mo-Ban-quyen-va-Giai-phap-1-702-16221)

      Tại buổi Sermina TS.Đậu Mạnh Hoàn đã báo cáo các nội dung liên quan trong hội thảo:

+ Báo cáo tình hình triển khai tài nguyên giáo dục mở tại một số trường đại học trong nước.

+ Báo cáo về chính sách cho tài nguyên giáo dục mở Việt Nam liên quan đến bản quyền và giấy phép mở.

+ Vấn đề giấy phép và luật sở hữu trí tuệ

+ Vấn đề giải quyết các rào cản về trí tuệ

+ Giải pháp đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở.

 

TS. Đậu Mạnh Hoàn, báo cáo tại buổi Serminar

     Các đồng chí cán bộ trong Trung tâm còn thảo luận các vấn đề về giải pháp số hóa tài nguyên cho Trung tâm, vấn đề bản quyền của tài liệu trong kế hoạch thực hiện số hóa tài nguyên trong nhà trường. Đề xuất các giải pháp kịp thời. 

     Kết quả buổi thảo luận đã giúp các cán bộ Trung tâm có được một cách tiếp cận mới với sự phát triển của các Thư viện và Trung tâm Học liệu trong cả nước cũng như tiếp cận các kiến thức mới về xu hướng tài nguyên giáo dục mở và luật bản quyền.

     Một số hình ảnh tại buổi Serminar: