Seminar “Sử dụng quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên – Ấn bản RDA Tiếng Việt”

     11/12/2018
Thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-ĐHQB ngày 11/10/2018 về việc cử viên chức Nguyễn Thị Phương Chi – Cán bộ Trung tâm Học liệu đi tham gia lớp tập huấn “Sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA Tiếng Việt” từ ngày 15 đến 19/10, tại TP. Huế, do Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức.

    Nhằm phổ biến lại nội dung tập huấn, vào lúc 14h00, ngày 7 tháng 12 năm 2018, tại phòng chuyên đề Trung tâm Học liệu đã tổ chức Seminar với chuyên đề “Sử dụng quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt”.

     Tham dự Seminar có TS. Đậu Mạnh Hoàn – PT Trung tâm Học liệu chủ trì và toàn thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

     Tại buổi Seminar, đ/c Nguyễn Thị Phương Chi đã trình bày nội dung của lớp tập huấn gồm 3 phần: Giới thiệu chung; Khái quát về RDA; Khả năng áp dụng RDA ở Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Chi – Cán bộ Trung tâm Học liệu trình bày tại buổi Semainar

      Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên (Resource Description and Access, viết tắt là RDA) là một chuẩn biên mục mang tính quốc tế, trên nguyên tắc kế thừa Quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR2), nhưng được thiết kế thêm cho môi trường số nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục và đã chính thức được áp dụng tại nhiều thư viện trên thế giới. Việc tổ chức hướng dẫn sử dụng Quy tắc biên mục RDA cho các thư viện Việt Nam xuất phát từ yêu cầu về hiện đại hoá hoạt động thư viện - thông tin, với mục đích tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn hoá trong xử lý thông tin, tài liệu.

    Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” RDA với những ưu điểm nổi trội về tính khoa học, linh hoạt, thích ứng với môi trường số, nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục và đã chính thức áp dụng tại nhiều thư viện trên thế giới, được quan tâm nghiên cứu để triển khai áp dụng tại các thư viện ở Việt Nam.

   Phát biểu tại buổi Seminar, TS. Đậu Mạnh Hoàn – Phụ trách Trung tâm Học liệu đánh giá cao quá trình tham gia tập huấn của đ/c Nguyễn Thị Phương Chi. Qua buổi Seminar này, cán bộ Trung tâm Học liệu được bổ sung thêm nhiều kiến thức cơ bản về RDA và biết cách áp dụng các quy tắc trong RDA để cung cấp mô tả cho các loại tài nguyên thông tin khác nhau phục vụ cho hoạt động thư viện. Từ đó, tạo điều kiện để ngành thư viện chia sẻ thông tin, trao đổi với các thư viện nước ngoài.

Các CB-GV Trung tâm Học liệu tại buổi Seminar