Phòng đọc 5 giới thiệu sách hay T11/2021: Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Nhà xuất bản: Đại học Vinh

     09/11/2021

Khi nói đến sự phát triển của xã hội loài người, không thể không nói đến lịch sử các nền văn minh. Quá trình này trải qua các nền văn minh cổ đại phương Đông, văn minh Mỹ La tinh, văn minh Cơ Đốc giáo, văn minh Hồi giáo...cho đến tận ngày nay. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, các nền văn minh đã giúp mỗi khu vực, mỗi dân tộc khẳng định vị thế của mình.
Cuốn sách: Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới nhằm mục đích cung cấp những kiến thức về sự hình thành và phát triển của tiến trình văn minh nhân loại như: điều kiện hình thành, những thành tựu chủ yếu và vị trí, vai trò.... của các nền văn minh đối với sự phát triển của nhân loại. Bên cạnh đó, thông qua việc tìm hiểu một số nền văn minh tiêu biểu, cuốn sách cũng giúp người học hình thành những kỹ năng nhận xét, so sánh, phân tích, đánh giá… về sự giống và khác nhau, sự kế thừa và phát triển của các nền văn minh, khu vực văn minh trên thế giới. Hơn nữa, nói đến văn minh là nói đến tất cả các mặt trong đời sống xã hội như: chữ viết, văn học, tôn giáo, nghệ thuật, luật pháp, tổ chức nhà nước, khoa học, kỹ thuật… Do vậy, cuốn sách Lịch sử văn minh thế giới cũng hướng tới mục đích phục vụ việc nâng cao hiệu quả học tập các học phần khác ở bậc đại học của sinh viên.
Cuốn sách này hiện có tại phòng đọc 5, Trung tâm học liệu – Đại học Quảng Bình, số lượng 4 cuốn, mã KH: 909/12432. Sách do nhà xuất bản Đại học Vinh biên soạn năm 2016, 592 trang. Rất mong được phục vụ quý bạn đọc !