Phòng đọc 2 giới thiệu sách hay T11/2021: Giáo trình Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị. Tác giả: Nguyễn Thị Cành

     16/11/2021

Giáo trình “Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị” được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối bậc đại học thuộc các chuyên ngành kinh tế, nhằm cung cấp các phương pháp, phương pháp luận khoa học, là cơ sở cho học viên có cách tiếp cận khoa học khi nghiên cứu hoặc thực hành nghiên cứu những vấn đề kinh tế theo mức độ khác nhau.
🌺🌹🍀Kết cấu nội dung giáo trình gồm chín chương như sau:
🍁🌿Chương 1. Khoa học và nghiên cứu khoa học
Chương 2. Hình thành và luận giải vấn đề nghiên cứu
🍁🌿Chương 3. Thiết kế nghiên cứu
🍁🌿Chương 4. Các đo lường: sắp đặt thế giới thực nghiệm
🍁🌿Chương 5. Thu thập số liệu và nguồn số liệu
🍁🌿Chương 6. Chọn mẫu
🍁🌿Chương 7. Các phương pháp nghiên cứu định tính, sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng
🍁🌿Chương 8. Phân tích số liệu định lượng
🍁🌿Chương 9. Viết báo cáo cuối cùng và gợi ý nội dung đề cương luận văn, luận án, giới thiệu một số nghiên cứu thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính và quản trị.
🌹🍁🍀Giáo trình “Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị” của tác giả Nguyễn Thị Cành chủ biên do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh phát hành năm 2014, sách hiện có tại Phòng đọc 2 (tầng 1) Trung tâm Học liệu ! Số lượng 05cuốn, với KHPL 330.0721, Số ĐKCB:12415. 🌺🌱Hân hạnh phục vụ bạn đọc !