• imgimgimg

Giới thiệu

     Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình thành lập ngày 27/3/2013 trên cơ sở Thư viện của Trường ĐHQB. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực thông tin và thư viện, có nhiệm vụ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý; tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo đại học, dưới đại học, liên kết đào tạo các ngành khoa học Thông tin và Thư viện, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học ngành Thông tin và Thư viện… góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời là địa điểm tổ chức các Hội thảo, Hội nghị trong nước và quốc tế của Trường Đại học Quảng Bình.

Bạn đọc tích cực

 • ...............

  ..................
 • ...............

  ..................
 • ...............

  ..................
 • ...............

  ..................
 • ...............

  ..................
 • ...............

  ..................