Giới thiệu Trung tâm học liệu - Trường Đại học Quảng Bình 2017

 03/04/2018

Giới thiệu quy mô, nguồn vốn tài liệu, các dịch vụ thông tin của Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Quảng Bình. Giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin và dịch vụ có trong Trung tâm. Hướng dẫn bạn đọc cách tìm kiếm, gia hạn và đặt mượn tài liệu tại Trung