Công khai thông tin về Học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của Trung tâm Học liệu

     13/03/2019

Biểu mẫu 19

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

      ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học  năm học 2018-2019

        

  C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

   STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

6 (phòng)

2

Số chỗ ngồi đọc

 600 (chỗ)

3

Số máy tính của thư viện

 139 (máy)

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

Sách: 14.139 (đầu); 100760 (bản)

Tạp chí: 67 (đầu); 1396 (bản)

CSDL: 3442 (file tài liệu số)

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

 

 

   

                            Quảng Bình, ngày 14 tháng 1 năm 2019

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                      TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   

 

 

        Trương Thị Phương Anh                                                                TS. Đậu Mạnh Hoàn