Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

     13/03/2019

Tải file đính kèm tại đây

Biểu mẫu 18

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn:

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Giảng viên biên soạn

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

 

Bộ môn Toán

 

 

 

 1.  

Giải tích 1

Bùi Khắc Sơn

2008

 

 1.  

Bài giảng thị trường chứng khoán

Dương Thị Ngọc Sáu

2017

 

 1.  

Bài giảng Kế toán ngân hàng

Dương Thị Ngọc Sáu

2017

 

 1.  

Xác suất thống kê

Hoàng Thị Duyên

2008

 

 1.  

Toán và phương pháp

Lê Thị Thu Hà

2006

 

 1.  

Bài giảng môn Toán

Lê Thị Thu Hà

2006

 

 1.  

Đại số tuyến tính

Lê Thị Thu Hà

2006

 

 1.  

Đại số tuyến tính

Lê Thị Thu Hà

2006

 

 1.  

Toán cơ sở

Lê Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Toán học chuyên đề về đại số

Lê Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Toán cơ sở và phương pháp cho trẻ làm quen với những biểu tượng ban đầu về toán

Lê Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Toán và nhwungx phương pháp cho trẻ làm quen vơi những biểu tưởng ban đầu về toán

Lê Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Toán cơ sở

Lê Thị Thu Hà

2008

 

 1.  

Nhập môn toán cao cấp

Lê Thị Thu Hà

2008

 

 1.  

Đại số đại cương

Nguyễn Kế Tam

2007

 

 1.  

Toán cao cấp A3

Nguyễn Kế Tam

2007

 

 1.  

Đại số

Nguyễn Kế Tam

2007

 

 1.  

Toán cao cấp A3

Nguyễn Kế Tam

2007

 

 1.  

Tôí ưu hóa

Nguyễn Quang Hòe

2006

 

 1.  

Đại số

Nguyễn Quang Hòe

2007

 

 1.  

Toán cao cấp A2

Nguyễn Quang Hòe

2007

 

 1.  

Toán kinh tế

Nguyễn Quang Hòe

2008

 

 1.  

Xác suất thống kê

Nguyễn Quốc Tuấn

2006

 

 1.  

Xác suất thống kê

Nguyễn Quốc Tuấn

2007

 

 1.  

Phương pháp giảng dạy Toán Tiểu học

Nguyễn Quốc Tuấn

2008

 

 1.  

Toán ứng dụng

Nguyễn Thành Chung

2007

 

 1.  

Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến số

Nguyễn Thành Chung

2007

 

 1.  

Toán rời rạc

Nguyễn Thành Chung

2007

 

 1.  

Toán ứng dụng

Nguyễn Thành Chung

2007

 

 1.  

Toán rời rạc

Nguyễn Thành Chung

2008

 

 1.  

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Nguyễn Thành Chung

2014

 

 1.  

Xác suất thống kê

Trần Mạnh Hùng

2008

 

 1.  

Toán cao cấp

Trần Mạnh Hùng

2008

 

 1.  

Toán cao cấp

Trần Mạnh Hùng

2008

 

 

Bộ môn Vật lý

 

 

 

 1.  

Vật lý đại cương

Châu Ngọc Ánh

2006

 

 1.  

Vật lí điện

Châu Ngọc Ánh

2007

 

 1.  

Vật lí điện

Châu Ngọc Ánh

2007

 

 1.  

Vật lý cơ nhiệt

Châu Ngọc Ánh

2007

 

 1.  

Vật lý điện

Châu Ngọc Ánh

2008

 

 1.  

Vật lý đại cương

Châu Ngọc Ánh

2008

 

 1.  

Phương pháp giảng dạy Vật lý 2

Nguyễn Thành Thư

2005

 

 1.  

Dao động và sóng

Nguyễn Thành Thư

2007

 

 1.  

Quang học

Nguyễn Thành Thư

2007

 

 1.  

Cơ học II

Nguyễn Thành Thư

2007

 

 1.  

Lý luận dạy học Vật lý

Nguyễn Thành Thư

2008

 

 1.  

BG Quang học

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Vật lý phân tử và nhiệt học

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Điện và từ

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Vật lý lượng tử

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Nhiệt kỹ thuật

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Thực hành giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

GT Vật lý chất rắn

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

GT Cơ học

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Vật lý đại cương A2

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Nhập môn cơ học lượng tử và vật lý nguyên tử

Trần Ngọc

2016

 

 1.  

BG Chuyên đề Vật lý hiện đại

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Điện tử học

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Động lực học vật rắn

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Thiên văn học

Trần Ngọc

2014

 

 1.  

Lịch sử vật lý học

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

Lý luận dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Phương pháp nghiên cứu khoa học vật lý

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

Vật lý lượng tử II

Trần Ngọc

2006

 

 1.  

Vật lí phân tử và nhiệt học

Trần Ngọc

2006

 

 1.  

Thí nghiệm Vật lý đại cương

Trần Ngọc

2006

 

 1.  

Cơ kỷ thuật 2

Trần Ngọc

2007

 

 1.  

Vật lí đại cương A

Trần ngọc

2007

 

 1.  

Cơ kỷ thuật 1

Trần Ngọc

2007

 

 1.  

Thiết bị dạy học Vật lí

Trần Ngọc

2007

 

 1.  

Cơ kỷ thuật 1

Trần Ngọc

2007

 

 1.  

Điện tử học

Trần Ngọc

2007

 

 1.  

Cơ học ứng dụng

Trần Ngọc

2008

 

 1.  

Vật lý đại cương A2

Trần Ngọc

2008

 

 1.  

Bài giảng vật lý lượng tử

Trần Ngọc

2008

 

 1.  

GT Cơ sở quang học

Trần Ngọc

2017

 

 1.  

BG Cơ học lý thuyết

Trần Ngọc Bích

2017

 

 1.  

Bài giảng Vật lý đại cương A2

Trần Thị Hoài Giang

2014

 

 1.  

Bài giảng Vật lý đại cương

Trần Thị Hoài Giang

2015

 

 1.  

Bài giảng quang học

Trần Thị Hoài Giang

2015

 

 1.  

Bài giảng Điện tử học

Trần Thị Hoài Giang

2015

 

 1.  

Logic hình thức

Trần Thị Hương Giang

2008

 

 

Bộ môn Hóa học

 

 

 

 1.  

GT Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

Lý Thị Thu Hoài

2016

 

 1.  

GT Hidrocacbon: Dùng cho SV ngành ĐHSP Hóa học

Lý Thị Thu Hoài

2016

 

 1.  

GT Hợp chất thiên nhiên: Dùng cho SV ngành ĐHSP Hóa học

Lý Thị Thu Hoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Động hóa học

Nguyễn Đức Minh

2016

 

 1.  

Bài giảng Sử dụng thí nghiệm và phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học

Nguyễn Đức Minh

2016

 

 1.  

Sử dụng thí nghiệm và phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học

Nguyễn Đức Minh

2016

 

 1.  

Bài giảng Hóa học đại cương: dành cho ĐH Phát triển Nông thôn; Quản lý TNMT

Nguyễn Đức Minh

2016

 

 1.  

Bài giảng Nhiệt động hóa học

Nguyễn Đức Minh

2016

 

 1.  

GT Phức chất các nguyên tố đất hiếm

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

GT Hóa học vô cơ 1

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

GT Hóa học vô cơ 2 (Phần kim loại)

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

Bài tập hoá học

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

GT Phức chất các nguyên tố đất hiếm: Dành cho hệ đào tạo CĐSP Hóa học

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

GT Các nguyên tố đất hiếm: Dành cho hệ đào tạo CĐSP Hóa học

Nguyễn Đức Vượng

2017

 

 1.  

Hóa học phân tích

Nguyễn Đức Vượng

2007

 

 1.  

Hóa học vô cơ 2

Nguyễn Đức Vượng

2007

 

 1.  

Hóa đại cương

Nguyễn Đức Vượng

2009

 

 1.  

Hóa học đại cương

Nguyễn Đức Vượng

2009

 

 1.  

Hóa học phân tích I

Nguyễn Đức Vượng

2009

 

 1.  

Hóa vô cơ 2

Nguyễn Đức Vượng

2009

 

 1.  

Thực hành hóa hữu cơ

Nguyễn Mậu Thành

2014

 

 1.  

Hóa đại cương

Nguyễn Thị Hoàn

2007

 

 1.  

Hóa phân tích

Nguyễn Thị Hoàn

2008

 

 1.  

Hóa phân tích

Nguyễn Thị Hoàn

2008

 

 1.  

Cơ sở hóa hữu cơ 1

Nguyễn Thị Hoàn

2008

 

 1.  

Cơ sở hóa học hữu cơ II

Nguyễn Thị Hoàn

2008

 

 1.  

Hóa đại cương III

Nguyễn Thị Hoàn

2008

 

 1.  

Hóa phân tích

Nguyễn Thị Minh Lợi

2008

 

 1.  

BG Xác suất thống kê và xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa học

Trần Đức Sỹ

2012

 

 1.  

BG Phân tích hữu cơ: ĐH

Trần Đức Sỹ

2015

 

 1.  

BG Tin học ứng dụng trong hóa học: ĐH

Trần Đức Sỹ

2015

 

 1.  

BG Tin học ứng dụng trong hóa học: CĐ

Trần Đức Sỹ

2015

 

 

Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử

 

 

 

 1.  

Lý thuyết mạch

Hoàng Danh Tài

2007

 

 1.  

Nhiệt kỹ thuật

Hoàng Danh Tài

2007

 

 1.  

Điện học II

Hoàng Danh Tài

2007

 

 1.  

Lí thuyết mạch

Hoàng Danh Tài

2008

 

 1.  

Điện học 1

Hoàng Danh Tài

2008

 

 1. 1

GT Phương pháp nghiên cứu khoa học: Dành cho SV ĐH chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ

Hoàng Dương Hùng

2014

 

 1. 2

Năng lượng tái tạo 1: Giáo trình dành cho SV chuyên ngành kỹ thuật công nghệ

Hoàng Dương Hùng

2015

 

 1.  

Giáo trình Năng lượng tái tạo 3

Hoàng Dương Hùng

2015

 

 1.  

Giáo trình Năng lượng tái tạo 2

Hoàng Dương Hùng

2015

 

 1.  

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học: Dành cho SV ĐH chuyên ngành Khoa học Tự nhiên và KTCN

Hoàng Dương Hùng

2014

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hoàng Dương Hùng

2014

 

 1.  

Kỹ thuật nhiệt: Sách dùng cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành Nhiệt lạnh và sinh viên đại học các ngành kỹ thuật

Hoàng Dương Hùng

2006

 

 1.  

Năng lượng mặt trời và lý thuyết ứng dụng

Hoàng Dương Hùng

2007

 

 1.  

Vẽ điện

Lương Duy Minh

2008

 

 1.  

An toàn điện

Lương Duy Minh

2008

 

 1.  

Máy điện

Nguyễn Thanh Quảng

2008

 

 1.  

Máy điện

Nguyễn Thanh Quảng

2008

 

 1.  

Vật liệu kỷ thuật điện

Nguyễn Thanh Quảng

2008

 

 1.  

Truyền động điện

Nguyễn Thanh Quảng

2008

 

 1.  

Truyền động điện

Nguyễn Thanh Quảng

2008

 

 1.  

GT Cơ khí đại cương

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

GT An toàn điện

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Vật liệu điện

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1

Nguyễn Văn Đoài

2014

 

 1.  

Bài giảng Lý thuyết mạch điện 2

Nguyễn Văn Đoài

2014

 

 1.  

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng KT đo lường

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng máy điện 1

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Hệ thống điện

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Kỹ thuật Thủy khí: Dành cho ngành ĐH Kỹ thuật điện

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Cơ ứng dụng

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Bài giảng Hình họa

Nguyễn Văn Đoài

2016

 

 1.  

Nghiên cứu, tính chọn thông số kỹ thuật của tuabin phù hợp với tốc độ gió tại một số vùng đã quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu

Nguyễn Văn Đoài,

Nguyễn Ngọc Dũng,

Lương Duy Minh

2016

 

 1.  

Trang bị điện

Nguyễn Văn Đoài

2011

 

 1.  

Cơ khí đại cương

Trần Thị Tuyết Nhung

2008

 

 1.  

Kỹ thuật điện 2

Trần Thị Tuyết Nhung

2008

 

 1.  

Kỷ thuật điện 1

Trần Thị Tuyết Nhung

2009

 

 1.  

Kỷ thuật điện 2

Trần Thị tuyết Nhung

2009

 

 1.  

Kỹ thuật điện 1

Trần Thị Tuyết Nhung

2009

 

 1.  

Hình học họa hình

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Môi trường trong xây dựng

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Sức bền vật liệu

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Sức bền vật liệu

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Thủy lưc- thủy văn

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Thủy lực- thủy văn

Nguyễn Viết Thanh

2008

 

 1.  

Trắc địa

Nguyễn Việt Thanh

2008

 

 1.  

Trang bị điện

Trương Công Minh

2011

 

 

Bộ môn Công nghệ thông tin

 

 

 

 1.  

GT Hệ chuyên gia: Dành cho ĐH Công nghệ thông tin

Đậu Mạnh Hoàn

2016

 

 1.  

GT Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non: Dành cho ĐH Mầm non

Đậu Mạnh Hoàn

2016

 

 1.  

Giáo trình cơ sở dữ liệu

Đậu Mạnh Hoàn

2015

 

 1.  

Lập trình windows

Đậu Mạnh Hoàn

2006

 

 1.  

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đậu Mạnh Hoàn

2006

 

 1.  

PP dạy học các nội dung Tin học

Đậu Mạnh Hoàn

2007

 

 1.  

Lập trình pascal

Đậu Mạnh Hoàn

2007

 

 1.  

Tin học

Đậu Mạnh Hoàn

2007

 

 1.  

Tin học

Đậu Mạnh Hoàn

2007

 

 1.  

Cơ sở dữ liệu

Đậu Mạnh Hoàn

2008

 

 1.  

Lập trình I (Pascal)

Đậu Mạnh Hoàn

2008

 

 1.  

Tin học

Đậu Mạnh Hoàn

2008

 

 1.  

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Dành cho SV Công nghệ thông tin

Hoàng Tuấn Nhã

2017

 

 1.  

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Dành cho SV Công nghệ thông tin

Hoàng Tuấn Nhã

2017

 

 1.  

Lập trình quản lý 1

Hoàng Văn Dũng

2007

 

 1.  

Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu

Hoàng Văn Dũng

2015

 

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Hoàng Văn Dũng

2008

 

 1.  

Tin học

Hoàng Văn Dũng

2008

 

 1.  

Foxpro 1

Lê Minh Thắng

2007

 

 1.  

Ngôn ngữ lập trình pascal

Lê Minh Thắng

2007

 

 1.  

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lê Minh Thắng

2007

 

 1.  

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Lê Minh Thắng

2008

 

 1.  

Tin học

Lê Minh Thắng

2008

 

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Lê Minh Thắng

2008

 

 1.  

Tin học

Lê Minh Thắng

2008

 

 1.  

GT Hệ thống quản lý máy tính: Dành cho SV CĐSP Toán-Tin, Lý-Tin

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Tin học 2: Dành cho học viên bồi dưỡng kiến thức 30A

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Bảo trì hệ thống: Dành cho SV ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Tin học: Dành cho SV hệ CĐ

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Tin học : Dành cho học viên bồi dưỡng kiến thức 30A

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Thiết kế và lập trình web: Dành cho SV CĐ

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Thiết kế và lập trình web: Dành cho SV ĐH

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Tin học : Dành cho SV hệ ĐH Công nghệ thông tin

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

GT Tin học: Dành cho SV hệ CĐ Công nghệ thông tin

Nguyễn Duy Linh

2015

 

 1.  

Giáo trình Bài tập lớn chủ đề 1

Nguyễn Duy Linh

2016

 

 1.  

GT Bài tập lớn chủ đề 2: Dành cho CĐSP Toán-Tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Hệ quản trị CSDL: Dành cho ĐH, CĐ Công nghệ thông tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Kiến trúc máy tính: Dành cho ĐH Công nghệ thông tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Lập trình quản lý: Dành cho ĐH Công nghệ thông tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu: Dành cho ĐH Công nghệ thông tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Quản trị mạng: Dành cho ĐH, CĐ Công nghệ thông tin

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

GT Tin học: Dành cho ĐH, CĐ không chuyên

Nguyễn Nương Quỳnh

2015

 

 1.  

Foxpro 1

Nguyễn Nương Quỳnh

2008

 

 1.  

Tin học

Nguyễn Nương Quỳnh

2008

 

 1.  

Tin học

Nguyễn Thị Hà Phương

2008

 

 1.  

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Hà Phương

2008

 

 1.  

Mạng máy tính

Nguyễn Trung Thanh

2009

 

 1.  

Foxpro 2

Phạm Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Foxpro 1

Phạm Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Quản trị hệ thống máy tính

Phạm Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Tin học

Phạm Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Tin học đại cương

Phạm xuân Hậu

2007

 

 1.  

Tin học ứng dụng

Phạm Xuân Hậu

2007

 

 1.  

Lập trình căn bản

Phạm Xuân Hậu

2007

 

 1.  

Tin học

Phạm Xuân Hậu

2007

 

 1.  

Tin học ứng dụng

Phạm Xuân Hậu

2007

 

 1.  

Tin học xơ sở

Phạm Xuân Hậu

2007

 

 1.  

Tin học đại cương

Phạm xuân Hậu

2008

 

 1.  

Lập trình quản lý 2

Phạm Xuân Hậu

2008

 

 1.  

Giáo trình Lập trình Pascal

Phạm Xuân Hậu

2015

 

 1.  

Mạng máy tính

Phan Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Kiến trúc máy tính

Phan Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Mạng máy tính

Phan Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Tin học văn phòng

Phan Tuấn Anh

2007

 

 1.  

Tin học

Quách Thiếu Hoa

2006

 

 1.  

Ngôn ngữ lập trình C

Trần Văn Cường

2007

 

 1.  

Nhập môn tin học

Trần Văn Cường

2007

 

 1.  

Ngôn ngữ lập trình ASSEMBLER

Trần Văn Cường

2007

 

 1.  

Tin học

Trần Văn Cường

2007

 

 1.  

Khai thác mạng thông tin máy tính

Trần Văn Cường

2008

 

 1.  

cấu trúc máy tính

Trần Văn Cường

2008

 

 1.  

Cấu trúc máy tính

Trần Văn Cường

2008

 

 1.  

Tin học

Trần Văn Cường

2008

 

 1.  

Tin học

Trần Văn Cường

2008

 

 1.  

Tin học

Trần Văn Cường

2008

 

 

Bộ môn Âm nhạc

 

 

 

 1.  

Phương pháp giảng dạy âm nhạc ở Tiêu học

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Múa hát thiếu nhi

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Phương pháp dạy học âm nhạc ở Tiểu học

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Lý thuyết âm nhạc phổ thông

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Thực hành âm nhạc tổng hợp (đệm đàn)

Bùi Thị Kim Oanh

2017

 

 1.  

Phương pháp giảng dạy âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Nhạc lý cơ bản

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Phương pháp dạy học âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Phương pháp dạy học âm nhạc

Bùi Thị Kim Oanh

2008

 

 1.  

Đọc-Chép nhạc 5

Bùi Thị Kim Oanh

2009

 

 1.  

Hát 1-2

Bùi Thị Kim Oanh

2009

 

 1.  

Dàn dựng chỉ huy hát tập thể

Phạm Thị Diệu Vinh

2008

 

 1.  

Âm nhạc và phương pháp I

Phạm Thị Diệu Vinh

2008

 

 1.  

Nhạc cụ

Phạm Thị Ngọc Hà

2007

 

 1.  

Nhạc cụ

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Phương pháp đọc và ghi nhạc II

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Nhạc cụ 1+2

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Âm nhạc 1

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Nhạc cụ

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Âm nhạc cổ truyền

Phạm Thị Ngọc Hà

2008

 

 1.  

Âm nhạc và phương pháp giảng dạy âm nhạc I

Trần Thị Phương Dung

2007

 

 1.  

Phương pháp đọc và ghi nhạc I

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Phương pháp đọc và ghi nhạc

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Phương pháp chỉ huy và dàn dựng hát tập thể

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Phương pháp đọc và ghi nhạc II

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Âm nhạc

Trần Thị Phương Dung

2008

 

 1.  

Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học

Trương Thị Hoa

2008

 

 1.  

Chỉ huy dàn dựng hát tập thể

Trương Thị Hoa

2008

 

 1.  

Lý luận âm nhạc cơ bản I

Nguyễn Đình Khóa

2008

 

 1.  

Nhạc lý phổ thông

Nguyễn Đình Khóa

2008

 

 1.  

Lý thuyết âm nhạc cơ bản

Nguyễn Đình Khóa

2008

 

 1.  

Phương pháp dạy học âm nhạc 1

Nguyễn Đình Khóa

2008

 

 

Bộ môn Mỹ thuật

 

 

 

 1.  

Lý luận và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ: ĐH GD Mầm non hệ chính quy

Nguyễn Chiêu Sinh

2017

 

 1.  

Bài giảng Mỹ thuật: Dành cho ĐH Tiểu học

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng dạy học với sự phát triển tính năng sáng tạo trong hướng dẫn tạo hình: Đại học Mầm non

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng Lý luận và phương pháp tổ chức hướng dẫn tạo hình cho trẻ mầm non: ĐH Mầm non

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng Nghệ thuật tạo hình: CĐ Mầm non-Nhạc-Họa

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng Nghệ thuật tạo hình: ĐH Giáo dục Mầm non

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng Vẽ theo mẫu: CĐ Mầm non-Nhạc-Họa

Nguyễn Lương Sáng

2017

 

 1.  

Bài giảng Nghệ thuật tạo hình: Hệ ĐH Giáo dục Mầm non

Trần Công Thoan

2016

 

 1.  

Bài giảng Luật xa gần và giải phẫu tạo hình: Hệ CĐ Nhạc-Họa-Mầm non

Trần Công Thoan

2016

 

 1.  

Bài giảng Phương pháp dạy học Mỹ thuật Tiểu học: Hệ ĐH GD Tiểu học

Trần Công Thoan

2016

 

 1.  

Bài giảng Dạy học với sự phát triển tính sáng tạo cho trẻ trong hoạt động tạo hình: Hệ ĐH GD Mầm non

Trần Công Thoan

2015

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất

 

 

 

 1.  

Giáo dục thể chất 2: ĐH (bóng chuyền)

Bộ môn giáo dục thể chất

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 2: CĐ (nhào lộn)

Bộ môn giáo dục thể chất

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 1: (điền kinh)

Bộ môn giáo dục thể chất

2017

 

 1.  

Hoạt động, tham quan du lịch thiếu nhi

Bộ môn giáo dục thể chất

2017

 

 1.  

Đá cầu

Cao Phương

2007

 

 1.  

Bóng chuyền

Cao Phương

2017

 

 1.  

Sinh lý học thể dục thể thao: Giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành GDTC hệ cao đẳng

Cao Phương

2017

 

 1.  

Ném bóng, đẩy tạ

Lê Thị Hoa

2007

 

 1.  

Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2

Nguyễn Anh Tuấn

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 4: Đá cầu

Nguyễn Anh Tuấn

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 5: Đá cầu tự chọn 2

Nguyễn Anh Tuấn

2017

 

 1.  

Chạy cự lý trung bình, việt dã và trò chới vận động: Dành cho hệ Cao đẳng chính quy chuyên ngành Sinh – Giáo dục thể chất

Nguyễn Anh Tuấn

2015

 

 1.  

Chạy cự ly ngắn, chạy tiếp sức:Dành cho hệ Cao đẳng chính quy chuyên ngành Sinh – Giáo dục thể chất

Nguyễn Anh Tuấn

2015

 

 1.  

Thể dục tự do, thể dục thực dụng:Dành cho hệ Cao đẳng chính quy chuyên ngành Sinh – Giáo dục thể chất

Nguyễn Anh Tuấn

2017

 

 1.  

Vệ sinh thể dục thể thao: Dành cho Đại học Giáo dục thể chất hệ chính quy

Nguyễn Anh Tuấn

2017

 

 1.  

Nhảy cao

Nguyễn Anh Tuấn

2007

 

 1.  

Ném bóng nhỏ

Nguyễn Anh Tuấn

2007

 

 1.  

Giáo dục thể chất 1: ĐH (nhào lộn)

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Tổ chức và hoạt động của đội

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Thể dục và phương pháp giáo dục 1

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Nghi lễ và thủ tục đội

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Điền kinh, bơi lội, đá cầu, trò chơi vận động

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Dạy học mầm non 2

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 4: Bóng đá

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 1: Nhào lộn

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Trò chơi vận động và ném bóng nhỏ và phương pháp giảng dạy: Dành cho Đại học giáo dục thể chất

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

BG Nhảy dây

Nguyễn Quang Hòa

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 3: Bóng chuyền

Nguyễn Thế Thành

2017

 

 1.  

Giáo trình bóng chuyền:Dành cho Đại học và Cao đẳng

Nguyễn Thế Thành

2015

 

 1.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất tại Trường Đại học Quảng Bình

Nguyễn Thế Thành

2017

 

 1.  

Cầu lông

Nguyễn Thị Tuyến

2007

 

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Tuyến

2007

 

 1.  

Cơ vua

Nguyễn Thị Tuyến

2008

 

 1.  

Tâm lý học:Dành cho sinh viên chuyên nghành GDTC

Nguyễn Thị Tuyến

2015

 

 1.  

Thể dục nhịp điệu cho trẻ

Nguyễn Thị Tuyến

2017

 

 1.  

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ

Nguyễn Thị Tuyến

2017

 

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp xây dựng mô hình thể thao giải trí trong phát triển du lịch bãi biển Nhật Lệ thành phố Đồng Hới.

Trần Thủy,

Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Công Vĩnh

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 1: ĐH (điền kinh)

Nguyễn Xuân Hải

2017

 

 1.  

Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1

Nguyễn Xuân Hải

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 4 (cầu lông)

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất 5 :Cầu Lông

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Hoạt động xã hội thiếu niên tiền phong HCM

Trần Thủy

2017

 

 1.  

PP dạy học thể dục ở Tiểu học

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Sinh lí học thẻ dục thể thao

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Thể dục đồng diễn

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Thể dục nghệ thuật

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Thể dục nhảy dây

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Giáo dục thể chất

Trần Thủy

2007

 

 1.  

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Trần Thủy

2007

 

 1.  

Giáo dục thể chất

Trần Thủy

2007

 

 1.  

Bóng đá

Trần Thủy

2007

 

 1.  

PP giáo dục và huấn luyện nghi tưhcs đội

Trần Thủy

2008

 

 1.  

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Trần Thủy

2015

 

 1.  

Cầu lông

Trần Thủy

2017

 

 1.  

Cờ vua

Trần Thủy

2015

 

 1.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất tại Trường Đại học Quảng Bình

Nguyễn Anh Tuấn,

Trần Thủy,

Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thế Thành

2017

 

 1.  

Phân tích ngành công nghiệp thể dục thể thao giải trí và thể thao phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986-2016

Trần Thủy

2017

 

 

Bộ môn Tài chính - Kinh tế cơ sở

 

 

 

 1.  

Giáo trình tài chính tiền tệ

Bùi Khắc Hoài Phương

2016

 

 1.  

Giáo trình Thống kê kinh doanh

Bùi Khắc Hoài Phương

2017

 

 1.  

Giáo trình tài chính - tín dụng

Bùi Khắc Hoài Phương

2016

 

 1.  

Tài chính - Tiền tề

Bùi Khắc Hoài Phương

2008

 

 1.  

Kinh tế học đại cương

Lê Khắc Hoài Thanh

2017

 

 1.  

Thống kê kinh tế xã hội

Lê Khắc Hoài, Thanh

2016

 

 1.  

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Lê Khắc Hoài, Thanh

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành - Ngành kế toán, hệ cao đẳng chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành 1 - Ngành kế toán, hệ đại học chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - Ngành kế toán, hệ đại học chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành 1 - Ngành kế toán, hệ đại học chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2008

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - Ngành kế toán, hệ đại học chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2008

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành - Ngành kế toán, hệ cao đẳng chính quy

Lê Khắc Hoài Thanh

2008

 

 1.  

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hương

2015

 

 1.  

Giáo trình kinh tế quốc tế

Nguyễn Xuân Hảo

2016

 

 1.  

Giáo trình kinh tế vi mô

Nguyễn Xuân Hảo

2017

 

 1.  

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế

Nguyễn Xuân Hảo

2017

 

 1.  

Bài giảng Kinh tế vĩ mô

Trần Thị Thu Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

Trần Thị Thu Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Kinh tế lượng

Trần Thị Thu Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Quản trị văn phòng

Trần Thị Thu Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Kinh tế phát triển

Trần Thị Thu, Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Trần Ngọc Thùy Dung

2016

 

 1.  

Giáo trình Tín dụng và thanh toán quốc tế

Nguyễn Thị Kim Phụng

2017

 

 1.  

Giáo trình kinh tế vĩ mô

Nguyễn Thị Kim Phụng

2017

 

 1.  

Giáo trình quản trị học

Nguyễn Thị Kim Phụng

2017

 

 1.  

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Nguyễn Thị Kim Phụng

2017

 

 

Bộ môn Kế toán

 

 

 

 1.  

Bài giảng Nguyên lý kế toán-Dành cho sinh viên Cao đẳng kế toán chính quy

Nguyễn Thị Diệu Thanh

2016

 

 1.  

Bài giảng Nguyên lý kế toán-Dành cho sinh viên Đại học kế toán chính quy

Nguyễn Thị Diệu Thanh

2016

 

 1.  

Bài giảng Tin học kế toán-Dành cho sinh viên Đại học kế toán chính quy

Nguyễn Thị Diệu Thanh

2016

 

 1.  

Bài giảng Tin học kế toán - Dành cho sinh viên Cao đẳng kế toán chính quy

Nguyễn Thị Diệu Thanh

2016

 

 1.  

Bài giảng kiểm toán

Nguyễn Thị Diệu Thanh

2017

 

 1.  

Giáo trình kế toán quản trị

Nguyễn Thị Thanh Nga

2016

 

 1.  

BG Kế toán tài chính 3

Nguyễn Thị Thanh Nga

2016

 

 1.  

Lý thuyêt hạch toán kế toán

Phan Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Tiền tệ và thanh toán quốc tế

Phan Thị Thu Hà

2007

 

 1.  

Bài giảng kế toán tài chính 1-Dành cho sinh viên Đại học kế toán chính quy

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

Bài giảng kế toán tài chính 1-Dành cho sinh viên Cao đẳng kế toán chính quy

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

Bài giảng Kế toán máy

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

Bài giảng Kế toán chi phí

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

GT Phần mềm Kế toán: ĐH, CĐ Kế toán

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Trương Thùy Vân

2017

 

 1.  

Giáo trình kế toán tài chính 2

Trương Thùy Vân

2017

 

 1.  

Giáo trình tổ chức công tác kế toán

Trương Thùy Vân

2017

 

 1.  

Mô hình phát triển mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam: Nghiên cứu trong giai đoạn từ 1995 đến 2015

Trương Thùy Vân

2017

 

 1.  

Lý thuyết thống kê

Trương Thùy Vân

2007

 

 1.  

Kinh tế quốc tế

Trương Thùy Vân

2008

 

 1.  

Kế toán tài chính doanh nghiệp I

Trương Thùy Vân

2008

 

 1.  

Tiền lương - Tiền công

Trương Thùy Vân

2008

 

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh – Du lịch

 

 

 

 1.  

Bài giảng nghiệp vụ thuế - Dùng cho SV cao đẳng kế toán

Phan Nữ Ý Anh

2017

 

 1.  

Bài giảng nghiệp vụ thuế - Dùng cho SV đại học quản trị kinh doanh và kế toán

Phan Nữ Ý Anh

2017

 

 1.  

Quản trị nhân lực

Nguyễn Thị Thu Ngọc

2013

 

 1.  

Giáo trình Quản Trị tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - CĐ Kế toán CQ

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - ĐH Kế toán CQ

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Giáo trình Quản trị tài chính: Dành cho ĐH Quản trị kinh doanh-CQ

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Thanh toán quốc tế

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết Khanh

2016

 

 1.  

Tiếng Anh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn Chung

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán (hệ CĐ)

Nguyễn Văn Chung

2017

 

 1.  

Bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh

Nguyễn Văn Chung

2016

 

 1.  

Bài giảng nguyên lý thống kê

Nguyễn Văn Chung

2017

 

 1.  

Bài giảng Quản trị chiến lược

Nguyễn Văn Chung

2017

 

 1.  

Bài giảng hệ thống thông tin quản lý

Nguyễn Văn Chung

2015

 

 1.  

Bài giảng Thương mại điện tử

Nguyễn Văn Chung

2016

 

 1.  

Bài giảng Marketing căn bản

Phạm Thị Bích Thủy

2017

 

 1.  

Quản trị bán hàng

Phạm Thị Bích Thủy

2014

 

 1.  

Bài giảng Quản trị học đại cương

Trần Tự Lực

2016

 

 1.  

Bài giảng Tổ chức công tác kế toán

Trần Tự Lực

2016

 

 1.  

Bài giảng Marketing căn bản

Trần Tự Lực

2016

 

 1.  

Lý thuyết hạch toán kế toán

Trần Tự Lực

2016

 

 1.  

Lễ tân - Khách sạn nhà hàng

Trần Tự Lực

2007

 

 1.  

Marketing căn bản

Trần Tự Lực

2008

 

 1.  

Quản trị doanh nghiệp

Trần Tự Lực

2008

 

 1.  

Marketing căn bản

Trần Tự Lực

2008

 

 1.  

BG Phân tích hoạt động kinh doanh

Trần Tự Lực

2015

 

 1.  

Một số vấn đề phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình: Sách chuyên khảo

Trần Tự Lực

2017

 

 1.  

Giáo trình Quản trị học đại cương

Trương Quang Hùng

2017

 

 1.  

Bài giảng Văn hóa du lịch

Võ Thị Bích Phương

2017

 

 1.  

Bài giảng nhập môn khoa học du lịch

Võ Thị Bích Phương

2017

 

 

Bộ môn Cơ sở ngành

 

 

 

 1.  

Bài giảng quản trị sản xuất

Hoàng Thị Dụng

2017

 

 1.  

Bài giảng kinh tế học vi mô

Hoàng Thị Dụng

2017

 

 1.  

Thị trường chứng khoán

Hoàng Thị Dụng

2008

 

 1.  

Kinh tế vĩ mô

Hoàng Thị Dụng

2017

 

 1.  

Kinh tế vĩ mô

Hoàng Thị Dụng

2017

 

 1.  

Quản trị sản xuất

Hoàng thị Dụng

2012

 

 1.  

Tâm lý hoc đại cương

Cao Đức Minh

2005

 

 1.  

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học

Cao Đức Minh

2007

 

 1.  

Tâm lý khách hàng

Cao Đức Minh

2007

 

 1.  

Tâm lí học

Cao Đức Minh

2007

 

 1.  

Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp ở trường ĐHQB

Cao Đức Minh

2007

 

 1.  

Hành vi con ngừoi và môi trường trong xã hội

Cao Đức Minh

2007

 

 1.  

Tâm lý học lưa tuổi và tâm lý học sư phạm

Cao Đức Minh

2008

 

 1.  

Tâm lí khách hàng

Cao Đức Minh

2008

 

 1.  

Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

Cao Đức Minh

2008

 

 1.  

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Cao Đức Minh

2009

 

 1.  

Tâm lí học Đại cương

Cao Đức Minh

2009

 

 1.  

Tâm lý học Đại cương

Cao Đức Minh

2009

 

 1.  

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Cao Đức Minh

2009

 

 1.  

Lí luận dạy học tiểu học và lí luận giáo dục Tiểu học

Đoàn Kim Phúc

2008

 

 1.  

Cơ sở tự nhiên và xã hội 2

Đoàn Kim Phúc

2017

 

 1.  

Lý luận dạy học Tiểu học và lý luận giáo dục tiểu học

Đoàn Kim Phúc

2017

 

 1.  

Bài giảng quản lý hành chính nhà nước quản lý ngành giáo dục đào tao: Dùng cho SV các lớp ĐHSP

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Giáo dục học 1: Dùng cho SV các lớp ĐHSP

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Giáo dục gia đình: Dùng cho SV các lớp CĐ Giáo dục mầm non

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Tâm lý học: Dùng cho SV các lớp ĐHSP

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2: Dùng cho SV các lớp ĐHSP

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp: Dùng cho SV các ĐH Giáo dục Tiểu học chính quy.

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Giáo dục học đại cương

Hoàng Thị Tường Vi

2008

 

 1.  

Bài giảng Hệ phân tán: Dành cho SV Công nghệ thông tin

Hoàng Tuấn Nhã

2017

 

 1.  

Tâm lí học trẻ em

Lê Thị Tố Quyên

2007

 

 1.  

Khái quát về quản lí giáo dục và quản lí nhà trường

Nguyễn Huỳnh Phán

2002

 

 1.  

Giáo dục học đại cương: Dành cho SV ngành giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Diễm Hằng;

Phùng Thị Huyền

2016

 

 1.  

Tâm lí học

Nguyễn Thị Khánh Hoa

2007

 

 1.  

Tâm lí học Đại Cương

Nguyễn Thị Khánh Hòa

2008

 

 1.  

Tâm lí học phát triển

Nguyễn Thị Kim Hồng

2005

 

 1.  

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Thị Kim Hồng

2007

 

 1.  

Tâm lí học quản lí

Nguyễn Thị Kim Hồng

2007

 

 1.  

Những vấn đề chung của giáo dục học

Nguyễn Thị Kim Hồng

2007

 

 1.  

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Thị Kim Hồng

2008

 

 1.  

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

Nguyễn Thị Kim Hồng

2008

 

 1.  

Tâm lí học nghề nghiệp

Nguyễn Thị Kim Hồng

2008

 

 1.  

Tâm lí học Đại cương

Nguyễn Thị Kim Hồng

2008

 

 1.  

Những vấn đềc chung của giáo dục học

Nguyễn Thị Kim Hồng

2008

 

 1.  

GT Nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: Dành cho sinh viên các ngành Đại học Sư phạm

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Hoàng Thị Tường Vi

Nguyễn Thị Xuân Hương

2016

 

 1.  

Bài giảng giáo dục học 2

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Xuân Hương,

Nguyễn Thị Diễm Hằng

2016

 

 1.  

Bài giảng giáo dục học Mầm non 1

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Phạm Thị Yến,

Nguyễn Thị Xuân Hương

2017

 

 1.  

Bài giảng nghiên cứu trẻ em

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng những vấn đề chung của giáo dục học

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Diễm Hằng

2016

 

 1.  

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non 1

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng Tâm lý học 1

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng Tâm lý học trẻ em 1

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Dành cho sinh viên nghành ĐHGDTH

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

 Nguyễn Thị Diễm Hằng

2017

 

 1.  

Giáo trình Giáo dục học 1

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Xuân Hương,

Hoàng Thị Tường Vi

2016

 

 1.  

Giáo trình Giáo giáo dục học 2

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Xuân Hương,

Nguyễn Thị Diễm Hằng

2016

 

 1.  

Giáo trình Những vấn đề chung của giáo dục học

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Diễm Hằng

2016

 

 1.  

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trẻ em

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

2016

 

 1.  

Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: Dành cho sinh viên các ngành ĐHSP

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Hoàng Thị Tường Vi,

Nguyễn Thị Xuân Hương

2016

 

 1.  

Giáo trình Tâm lý học

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Hoàng Thị Tường Vi

2016

 

 1.  

Giáo trình Tâm lý học đại cương

Nguyễn Thị Thuỳ Vân,

Nguyễn Thị Diễm Hằng

2016

 

 1.  

Hoạt động giáo dục

Nguyễn Văn Minh

2008

 

 

Bộ môn Giáo dục các môn đặc thù

 

 

 

 1.  

Bài giảng Sinh lý học trẻ em: Dành cho ĐH Giáo dục Tiểu học

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Bài giảng Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học: Dành cho CĐ Giáo dục Tiểu học

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Sinh học

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Lý thuyết dinh dưỡng

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Giải phẩu sinh lí trẻ em

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Sinh lí học trẻ em

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Dinh dưỡng - vệ sinh phòng bệnh trẻ em

Huỳnh Ngọc Tâm

2007

 

 1.  

Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh

Lê Thị Vân

2007

 

 1.  

Phương pháp hướng dẫn trẻ em làm quen với môi trường xung quanh

Lê Thị Vân

2008

 

 1.  

Bài giảng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng các chuyên đề đổi mới trong giáo dục mầm non

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Chương trình và phát triển, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Bài giảng nghề giáo viên mầm non

Lê Thị Vân

2017

 

 1.  

Quy trình chế biến món ăn

Nguyễn Thị Huệ

2008

 

 1.  

Phương pháp dạy học kinh tế gia đình

Nguyễn Thị Huệ

2008

 

 1.  

Cắt may căn bản

Nguyễn Thị Huệ

2008

 

 1.  

Thủ công kỉ thuật và phương pháp dạy học thủ công kỷ thuật ở TH

Nguyễn Thị Huệ

2009

 

 1.  

BG Chương trình giáo dục mầm non: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

 

 

 1.  

BG Chăm sóc sức khỏe cho tẻ mầm non: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá MTXQ: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Giáo dục mầm non 2: ĐH Giáo dục MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Đánh giá trong giáo dục mầm non: Dành cho ĐT Giáo viên MN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Hệ CĐ GDMN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Giáo dục học mầm non: hệ CĐ GDMN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

BG Nghề Giáo viên mầm non-Giáo dục học mầm non: hệ CĐ GDMN

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

Phương pháp hướng dẫn trẻ em làm quen vơi môi trường xung quanh

Phạm Thị Yến

2007

 

 1.  

Phương pháp biên soạn động tác múa theo bài hát

Phạm Thị Yến

2008

 

 1.  

Gíao dục mầm non

Phạm Thị Yến

2009

 

 1.  

Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

Giáo trình phát triển chương trình giáo dục học mầm non

Phạm Thị Yến

2016

 

 1.  

Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ

Trương Thị Thanh Thoài

2008

 

 1.  

Tiếng việt 2

Trương Thị Thanh Thoài

2009

 

 1.  

Tập bài giảng Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

Trương Thị Thanh Thoài

2016

 

 1.  

Gíao dục mầm non

Hoàng Thị Minh Nam

2007

 

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Hoàng Thị Minh Nam

2008

 

 

Bộ môn Ngữ văn

 

 

 

 1.  

Bài giảng Tiếng Việt

Đặng Lê Thủy Tiên

2017

 

 1.  

GT Tiếng Việt thực hành: Dành cho sinh viên dự bị ĐH

Đặng Lê Thủy Tiên

2015

 

 1.  

TLBG Dẫn luận ngôn ngữ học: Dành cho SV CĐ hệ chính quy

Đặng Lê Thủy Tiên

2017

 

 1.  

GT Tiếng Việt 2

Đặng Lê Thủy Tiên,

Nguyễn Thị Hoài An

2016

 

 1.  

GT Tiếng Việt 3

Đặng Lê Thủy Tiên

2016

 

 1.  

Nhập môn ngôn ngữ

Đặng Thị Mai Hồng

2007

 

 1.  

Ngữ dụng học

Đặng Thị Mai Hồng

2008

 

 1.  

GT Một số vấn đề Tiếng Việt hiện đại

Đỗ Thùy Trang

2016

 

 1.  

GT Đại cương về Tiếng Việt –Ngữ âm Tiếng Việt

Đỗ Thùy Trang

2016

 

 1.  

GT Tiếng Việt 2: Dành cho SV ngành Giáo dục Tiểu học, ĐH chính quy

Đỗ Thùy Trang

2017

 

 1.  

GT Tiếng Việt 3, 4: Dành cho SV ngành Giáo dục Tiểu học, ĐH chính quy

Đỗ Thùy Trang

2017

 

 1.  

GT Văn bản Tiếng Việt: Dành cho SV ngành SP Ngữ văn

Đỗ Thùy Trang

2016

 

 1.  

GT Dẫn luận ngôn ngữ

Đỗ Thùy Trang

2016

 

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đỗ Thùy Trang

2008

 

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đỗ Thùy Trang

2008

 

 1.  

Chữ viết ghi Tiếng Việt: Chữ Nôm hay là chữ quốc ngữ?

Đỗ Thùy Trang

2012

 

 1.  

GT Ngữ pháp Tiếng Việt

Đỗ Thùy Trang

2017

 

 1.  

Tri nhận không gian đặc thù của người Huế trong ngôn ngữ

Đỗ Thùy Trang

2014

 

 1.  

Văn hóa học

Dương Thị Ánh Tuyết

2008

 

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Dương Thị Ánh Tuyết

2008

 

 1.  

Nhân vật Mark Twain: Sách tham khảo

Dương Thị Ánh Tuyết

2016

 

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Hoàng Thị Ngọc Bích

2008

 

 1.  

Đại cương văn học Việt Nam

Hoàng Thị Ngọc Bích

2009

 

 1.  

Lý luận văn học

Lương Hồng Văn

2005

 

 1.  

Giáo trình Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ: (Dành cho sinh viên ĐHSP Ngữ văn và ĐH GD Mầm non)

Lương Hồng Văn

2016

 

 1.  

Giáo trình Mỹ học đại cương: Giáo trình Mỹ học đại cương

Lương Hồng Văn

2016

 

 1.  

Giáo trình Văn học Việt nam Trung đại 1 (Dành cho sinh viên ĐHSP Ngữ văn)

Lương Hồng Văn

2016

 

 1.  

Giáo trình văn học Việt nam từ năm 1954 đến nay: (Dành cho sinh viên CĐ Văn - Sử)

Lương Hồng Văn

2016

 

 1.  

Tiếng Việt II

Lương Văn Bảy

2009

 

 1.  

GT Tiếng Việt 3, 4: Dành cho SV ngành giáo dục Tiểu học, ĐH

Mai Thị Liên Giang

Đỗ Thùy Trang

2017

 

 1.  

Bài giảng thi pháp học

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Bài giảngĐại cương mỹ học

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Chủ thể tiếp nhận lịch sử tiếp nhận thơ mới: Sách tham khảo

Mai Thị Liên Giang

2015

 

 1.  

Bài giảng Phương pháp dạy học Tiếng Việt:

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng chuyên đề Lý thuyết tiếp nhận

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng Lý luận văn học 1

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng Lý luận văn học 2

Mai Thị Liên Giang

2017

 

 1.  

Vận dụng quan điểm của Jacque Derida trong quá quá trình đọc văn bản

Mai Thị Liên Giang

2012

 

 1.  

Xã hội học trong Lịch sử tiếp nhận thơ mới

Mai Thị Liên Giang

2014

 

 1.  

GT Hán Nôm

Nguyễn Thị Hoài An

2011

 

 1.  

GT Văn học Việt Nam trung đại I (từ TK X đến hết XVII): Dành cho ĐHSP Ngữ văn

Nguyễn Thị Hoài An

2014

 

 1.  

GT Văn bản Hán Nôm Việt Nam: Dành cho CĐSP Ngữ văn

Nguyễn Thị Hoài An

2012

 

 1.  

GT Văn bản Hán văn Trung Quốc: Dành cho CĐSP Ngữ văn

Nguyễn Thị Hoài An

2012

 

 1.  

GT Từ Hán Việt và dạy từ Hán Việt ở tiểu học: dành cho ĐH Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Hoài An

2011

 

 1.  

BG Văn hóa dân gian Việt Nam: Hệ CĐ

Nguyễn Thị Hoài An

2012

 

 1.  

GT Tiếng Việt 1 (SV Lào hệ CQ)

Nguyễn Thị Hoài An

Đặng Lê Thủy Tiên

2015

 

 1.  

Từ Hán Việt và dạy từ Hán Việt ở tiểu học

Nguyễn Thị Hoài An

 

2016

 

 1.  

GT Tiếng Việt 2

Nguyễn Thị Hoài An

 

2016

 

 1.  

Phong cách học

Nguyễn Thị Nga

2007

 

 1.  

Văn học

Trần Phương Thảo

2007

 

 

Bộ môn Lịch sử - Công tác xã hội – Thư viện thông tin

 

 

 

 1.  

Bài giảng bài học lịch sử ở trường phổ thông và thực hành dạy học lịch sử: Dành cho sinh viên sư phạm lịch sử hệ chính quy.

Dương Vũ Thái

2017

 

 1.  

Bài giảng hình thành tri thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông: Dành cho sinh viên sư phạm Lịch sử. Hệ chính quy.

Dương Vũ Thái

2017

 

 1.  

Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THCS: Dành cho SV Sư phạm Ngữ văn (Ghép với Lịch sử). Hệ chính quy

Dương Vũ Thái

2017

 

 1.  

Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

Dương Vũ Thái

2017

 

 1.  

Lý luận dạy học Lịch sử ở trường THPT

Dương Vũ Thái

2017

 

 1.  

Bài giảng Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Bài giảng Chuyên đề Đông Nam Á – Asean: Dành cho Sinh viên ngành Giáo dục chính trị

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Bài giảng Lịch sử Việt Nam cận đại: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Bài giảng phương pháp luận: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Bài giảng Đông Nam Á - Lịch sử và hiện đại: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Chuyên đề Lịch sử thế giới tự chọn chủ nghĩa xã hội hiện thực: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Chuyên đề Lịch sử Việt Nam tự chọn 3: Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại.

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

GT Chuyên đề Lịch sử VN tự chọn một làng xã Việt Nam trước Cách mạng háng Tám 1945: Dành cho Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Những nhân tố tác động đến nhân cách của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Lại Thị Hương

2016

 

 1.  

Quan hệ Nga - Grudia từ năm 2000 đến nay

Lại Thị Hương

2015

 

 1.  

Quan hệ Nga - GRUDIA từ năm 2000 đến năm 2008

Lại Thị Hương

2014

 

 1.  

Nhập môn xã hội học

Lê Thị Mai Hương

2008

 

 1.  

Xã hội học nông thôn

Lê Thị Mai Hương

2014

 

 1.  

Đại cương dân tộc học

Lê Thị Mùi

2007

 

 1.  

Lịch sử thế giới cổ trung đại

Lê Thị Mùi

2008

 

 1.  

Lịch sử văn minh nhân loại

Lê Thị Mùi

2008

 

 1.  

Khảo cổ học

Lê Thị Mùi

2008

 

 1.  

Lịch sử văn minh nhân loại

Lê Thúy Mùi

2007

 

 1.  

Địa chí Lệ Sơn: Sách tham khảo

Lê Trọng Đại

2014

 

 1.  

Địa chí xã Quảng Kim: Sách tham khảo

Lê Trọng Đại

2018

 

 1.  

Lịch sử văn minh nhân loại

Lê Trọng Đại

2007

 

 1.  

Dân tộc học đại cương

Lê Trọng Đại

2008

 

 1.  

Bài giảng học phần cơ sở văn hóa Việt Nam: Dành cho đại học Luật

Lê Trọng Đại

2017

 

 1.  

Bài giảng học phần lý luận về phương pháp dạy Lịch sử ở THPT

Lê Trọng Đại

2014

 

 1.  

Chủ nghĩa Tam dân và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT làng xã Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945

Lê Trọng Đại

2012

 

 1.  

GT Phương pháp luận sử học: Dành cho ĐHSP Lịch sử

Lê Trọng Đại

2013

 

 1.  

GT Chuyên đề nhà nước và pháp luật Việt Nam cổ trung đại

Lê Trọng Đại

2013

 

 1.  

GT Cơ sở tự nhiên và xã hội 3

Lê Trọng Đại

2016

 

 1.  

GT Cơ sở tự nhiên và xã hội 3 (PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG)

Lê Trọng Đại

2016

 

 1.  

GT Cơ sở văn hóa Việt Nam: Dành cho ĐHSP Lịch sử

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Hậu phương cách mạng trong chiến tranh Việt Nam (1945-1975)

Lê Trọng Đại

2016

 

 1.  

GT Hậu phương cách mạng trong chiến tranh Việt Nam (1945-1975)

Lê Trọng Đại

2016

 

 1.  

GT Học phần các nước và vùng lãnh thổ NICS Đông Á

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Học phần chuyên đề chủ nghĩa xã hội hiện thực: Dành cho ĐHSP Lịch sử.

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Học phần kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử ở trường THPT

Lê Trọng Đại

2014

 

 1.  

GT Học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại: Từ 1945 đến nay dành cho ĐHSP Lịch sử

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Học phần Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Học phần Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Lê Trọng Đại

2015

 

 1.  

GT Học phần Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (từ nguồn gốc đến 1858)

Lê Trọng Đại

2012

 

 1.  

GT Học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại: Từ 1945 đến nay dành cho ĐHSP Lịch sử.

Lê Trọng Đại

2013

 

 1.  

GT Học phần phong trào nông dân Việt Nam thời trung đại: Dành cho ĐHSP Lịch sử K52

Lê Trọng Đại

2013

 

 1.  

BG Lịch sử cổ trung đại Việt Nam

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Lịch sử cận đại Việt Nam

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Ba tôn giáo

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Những vấn đề chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Chuyên đề về các tôn giáo lớn trên thế giới

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

Bài giảng Lịch sử thế giới cận đại

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

BG Đại cương quan hệ quốc tế

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

Các nhân tố tạo nên một huyền thoại Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

Góp thêm ý kiến về về nhận diện nhân vật Hoàng Kế Viêm trong tiến trình Lịch sử Việt Nam cận đại

Nguyễn Thế Hoàn

2017

 

 1.  

Giá trị tinh thần truyền thống con người Quảng Bình: Sách tham khảo

Nguyễn Thế Hoàn

2001

 

 1.  

GT Bảo tàng và di tích Lịch sử VN: Dành cho sinh viện hệ đại học chính quy

Trần Thị Tuyết Nhung

2017

 

 1.  

GT Dân tộc học (Dành cho sinh viện hệ đại học chính quy)

Trần Thị Tuyết Nhung

2017

 

 1.  

GT Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Dành cho sinh viện hệ đại học chính quy

Trần Thị Tuyết Nhung

2017

 

 1.  

Làng xã Việt Nam

Trần Thị Tuyết Nhung

2017

 

 1.  

QB Với chiến dịch Điện Biên Phủ

Trần Thị Tuyết Nhung

2014

 

 1.  

Các loại thư viện

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

2007

 

 1.  

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

2007

 

 1.  

Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn: Dành cho chuyên ngành phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Như Hương

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng xã hội đại cương

Nguyễn Thị Như Hương

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng xã hội học: Dành cho SV ngành Giáo dục chính trị

Nguyễn Thị Như Hương

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Giáo dục hòa nhập: Dành cho SV ngành Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Như Hương

2017

 

 1.  

Xã hội học đại cương

Nguyễn Thị Như Hương

2015

 

 1.  

Công tác người đọc và dịch vụ thông tin

Phạm Thị Kiều Tú

2007

 

 1.  

Phân loại thư viện

Phạm Thị Kiều Tú

2008

 

 1.  

Giáo trình giới và phát triển: Dành cho  ĐH Phát triển nông thôn

Trần Thị Ánh Tuyết

2014

 

 1.  

Giáo trình xã hội học nông thôn: Dành cho  ĐH Phát triển nông thôn

Trần Thị Ánh Tuyết

2014

 

 1.  

BG Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở trường TH: dành cho SV ĐH Giáo dục tiểu học

Trần Thị Ánh Tuyết

2017

 

 1.  

BG Xã hội học đại cương: dành cho ĐH Luật

Trần Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Ánh Tuyết

2017

 

 1.  

Giới và phát triển

Trần Thị Ánh Tuyết

2014

 

 

Bộ môn Địa lý

 

 

 

 1.  

Bài giảng Dân số, sức khỏe và môi trường

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Bài giảng Cơ sở Địa lí nhân văn: Dành cho hệ ĐH Địa lí học

Cao Thị Thanh Thủy

2015

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng và khí hậu đại cương: Dành cho ngành ĐH Địa lí du lịch

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Bài giảng Lí luận dạy học Địa lí 2: Dành cho ngành CĐSP Địa lý

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Bài giảng Thổ nhưỡng học đại cương: Dành cho SV hệ ĐH Địa lí học

Cao Thị Thanh Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Địa lý-Kinh tế-Xã hội đại cương 1: Dành cho SV CĐSP Địa lí

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Bài giảng Địa lý du lịch: Dành cho SV CĐSP Địa lí

Cao Thị Thanh Thủy

2017

 

 1.  

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý: Dành cho SV CĐSP Địa lí

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Môi trường và con người

Cao Thị Thanh Thủy

2007

 

 1.  

GT Lý luận dạy học Địa lí 2 (Phần cụ thể): Dành cho hệ CĐSP Địa lí

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

BG Ngoại khóa địa lý ở trường THCS: Dành cho CĐSP Địa lý

Cao Thị Thanh Thủy

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý 2

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

BG Địa lý tự nhiên đại cương 3: dành cho SV ngành Địa lý

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

TLBG Địa lý Việt Nam: dành cho SV ngành Giáo dục Mầm non

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý 1

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý du lịch: Dành cho SV Địa lý Du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý Tự nhiên Việt Nam 1

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý kinh tế -XH Việt Nam 1: Dành cho SV ngành Địa lý

Dương Thị Mai Thương

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý kinh tế -XH Việt Nam 1: Dành cho SV ngành Địa lý ghép GDCD

Dương Thị Mai Thương

2016

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Giáo dục dân số và môi trường: Dành cho SV Giáo dục mầm non

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Quy hoạch du lịch: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý du lịch thế giới Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý du lịch Việt Nam: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Địa lý du lịch: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Một số loài hình du lịch ở Việt Nam: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Quy hoạch du lịch: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

Tài liệu bài giảng Tiểu luận chuyên ngành: Dành cho SV ngành Địa lý, du lịch

Dương Thị Mai Thương

2017

 

 1.  

GT Địa lý Kinh tế - Xã hội đại cương 1: Dành cho Sinh viên ngành CĐSP Địa – Giáo dục công dân

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Địa lý Kinh tế - Xã hội đại cương 2: Dành cho Sinh viên ngành CĐSP Địa – Giáo dục công dân

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Địa lý Kinh tế - Xã hội đại cương 1: Dành cho Sinh viên ngành CĐSP Địa lý

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Địa lý Kinh tế - Xã hội đại cương 2: Dành cho Sinh viên ngành CĐSP Địa lý

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Dân số và Môi trường: Dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị

Lê Thị Thu Hiền

2017

 

 1.  

GT Các vấn đề Địa lý Kinh tế thế giới hiện nay: Dành cho Sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Địa lý

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Địa lý Kinh tế -XH Việt Nam: Dành cho Sinh viên ngành Đại học Địa lí học

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Địa lý tự nhiên VN 2: Dành cho SV ngành CĐSP Địa lý

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

GT Du lịch sinh thái: Dành cho sinh viên ngành Đại học Địa lí học

Lê Thị Thu Hiền

2016

 

 1.  

Giáo trình Địa lý tự nhiên các lục địa: Dành cho SV ngành ĐH Địa lý  học và Địa lý du lịch

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Giáo trình Giáo dục biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực thích ứng: Dành cho SV CĐSP  Địa lý hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Giáo trình GIS và viễn thám đại cương: Dành cho SV ngành ĐH Địa lý  học và Địa lý du lịch

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Giáo trình thủy văn đại cương: Dành cho SV ngành ĐH Địa lý  học và Địa lý du lịch

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Bản đồ chuyên đề du lịch: Dành cho sinh viên Đại học địa lí chuyên ngành du lich

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2016

 

 1.  

Bài giảng Bản đồ học: Dùng cho sinh viên Cao đẳng sư phạm Địa lí

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Du lịch sinh thái: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý học, hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2017

 

 1.  

Bài giảng Giáo dục biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực thích ứng: Dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Địa lý, hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Bài giảng thủy văn đại cương: Dành cho sinh viên Đại học Địa lý học, hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Tiểu luận ngành: Dành cho sinh viên Đại học Địa lý học, hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2017

 

 1.  

Bài giảng Địa chất học: Dành cho sinh viên Đại học Địa lí học và Cao đẳng Sư phạm địa lí

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Địa lí các châu 1: Dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Địa lí

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Địa lí các châu 2: Dùng cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm địa lí

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

Bài giảng Địa lí tự nhiên các lục địa: Dành cho sinh viên ngành Địa lí học

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Bài giảng Địa lí tự nhiên Việt Nam: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý học, hệ chính quy

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2017

 

 1.  

Bài giảng Địa mao học đại cương: Dành cho sinh viên Đại học địa học

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2014

 

 1.  

GT Giáo dục biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực thích ứng (Dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Địa lý hệ chính quy)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

GT Thủy văn đại cương (Dành cho sinh viên Đại học Địa lý học chuyên ngành Địa lý du lịch, hệ chính quy)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

GT Ứng dụng GIS và viễn thám trong dạy học Địa lý (Dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Địa lý, hệ chính quy)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

GT Địa lý tự nhiên các lục địa (Dành cho sinh viên Đại học Địa lý học chuyên ngành Địa lý du lịch, hệ chính quy)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

2015

 

 1.  

Tự nhiên và xã hội (I)

Vương Kim Thành

2017

 

 1.  

Bài giảng Tự nhiên-Xã hội 2

Vương Kim Thành

Lê Trọng Đại

2017

 

 1.  

Giáo trình giáo dục dân số và môi trường

Vương Kim Thành

2011

 

 1.  

Giáo trình giáo dục dân số và môi trường ma túy- HIV/AIDS

Vương Kim Thành

2012

 

 1.  

Kiểm tra-đánh giá trong dạy học địa lý trung học cơ sở

Vương Kim Thành

2013

 

 1.  

Giáo trình giáo dục dân số và môi trường

Vương Kim Thành

2014

 

 

Bộ môn Sinh học

 

 

 

 1.  

Giáo trình Đa dạng sinh học: Dành cho ĐH Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Hương Bình

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

Bải giảng Vi sinh vật học: Dành cho ĐHSP Sinh

Nguyễn Thị Hương Bình

 

2016

 

 1.  

Bài giảng Vi sinh môi trường: Dành cho ĐH QLTN & Môi trường

Nguyễn Thị Hương Bình

 

2016

 

 1.  

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nguyễn Thị Hương Bình

2007

 

 1.  

Hóa sinh học

Nguyễn Thị Hương Bình

2007

 

 1.  

Sinh hóa thực vật

Nguyễn Thị Hương Bình

2008

 

 1.  

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nguyễn Thị Hương Bình

2008

 

 1.  

Sinh học phân tử

Nguyễn Thị Hương Bình

2008

 

 1.  

Sinh hóa

Nguyễn Thị Hương Bình

2008

 

 1.  

Hóa sinh học

Nguyễn Thị Hương Bình

2009

 

 1.  

Giải phẫu học người: Giáo trình dành cho ĐHSP Sinh học

Lê Thị Thu Phương

2016

 

 1.  

Sinh lý người và động vật: Giáo trình dành cho ĐHSP Sinh học

Lê Thị Thu Phương

2016

 

 1.  

Động vật học 2: Giáo trình dành cho ĐHSP Sinh học

Lê Thị Thu Phương

2016

 

 1.  

Ứng dụng tin học trong dạy học sinh học: Giáo trình dành cho ĐHSP Sinh học

Lê Thị Thu Phương

2016

 

 1.  

Ứng dụng tin học trong dạy học sinh học: Giáo trình ĐHSP Sinh học

Lê Thị Thu Phương

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

Bài giảng sinh lí học thực vật: Dành cho hệ ĐHSP Sinh học

Đinh Thị Thanh Trà

2016

 

 1.  

Bài giảng phân loại học thực vật: Dành cho hệ ĐHSP Sinh học

Đinh Thị Thanh Trà

2016

 

 1.  

Bài giảng Tự nhiên-Xã hội 1

Đinh Thị Thanh Trà

Vương Kim Thành

2016

 

 1.  

Sinh học đại cươnh A1-A2

Đinh Thị Thanh Trà

2007

 

 1.  

Vi sinh vật nông nghiệp

Đinh Thị Thanh Trà

2007

 

 1.  

Hóa sinh học nông nghiệp

Đinh Thị Thanh Trà

2007

 

 1.  

Sinh học đại cương

Đinh Thị Thanh Trà

2008

 

 1.  

Sinh học đại cương

Đinh Thị Thanh Trà

2008

 

 1.  

Sinh học đại cương

Đinh Thị Thanh Trà

2008

 

 1.  

Sinh lí thực vật

Đinh Thị Thanh trà

2009

 

 1.  

Bài giảng nội bộ thực vật học

Đinh Thị Thanh Trà

2016

 

 1.  

GT Phương pháp dạy học sinh học II: Dành cho SV ngành sư phạm Sinh

Lê Khắc Diễn

2016

 

 1.  

GT Tiến hóa: Dành cho SV ngành sư phạm Sinh

Lê Khắc Diễn

2016

 

 1.  

GT Lý luận phương pháp giảng dạy Sinh học: Dành cho SV ngành sư phạm Sinh

Lê Khắc Diễn

2016

 

 1.  

GT Di truyền I, II: Dành cho SV ngành sư phạm Sinh

Lê Khắc Diễn

2015

 

 1.  

Dạy học sinh học ở trường THCS

Lê Khắc Diễn

2015

 

 1.  

Di truyền và chọn giống thủy sản

Lê Khắc Diễn

2007

 

 1.  

Lý luận dạy học kỷ thuật nông nghiệp

Lê Khắc Diễn

2007

 

 1.  

Di truyền học

Lê Khắc Diễn

2007

 

 1.  

Di truyền và chọn giống thủy sản

Lê Khắc Diễn

2008

 

 

Bộ môn Nông nghiệp

 

 

 

 1.  

Giáo trình Chăn nuôi lợn: Dành cho CĐ Chăn nuôi thú y

Diệp Thị Lệ Chi

2017

 

 1.  

Giáo trình Môi trường chăn nuôi: Dành cho CĐ Chăn nuôi thú y

Diệp Thị Lệ Chi

2017

 

 1.  

Bệnh truyền nhiễm thú y

Diệp Thị lệ Chi

2015

 

 1.  

Kỷ thuật chăn nuôi lợn

Diệp Thị Lệ Chi

2017

 

 1.  

Thú y

Diệp Thị Lệ Chi

2007

 

 1.  

Chăn nuôi Lợn

Diệp Thị Lệ Chi

2017

 

 1.  

Sinh hóa động vật

Diệp Thị Lệ Chi

2007

 

 1.  

Giải phẩu động vật

Diệp Thị Lệ Chi

2007

 

 1.  

Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Diệp Thị Lệ Chi

2008

 

 1.  

Sinh sản gia súc

Diệp Thị Lệ Chi

2008

 

 1.  

Bệnh truyền nhiễm

Diệp Thị Lệ Chi

2008

 

 1.  

Chăn nuôi trâu bò

Diệp Thị Lệ Chi

2008

 

 1.  

Chăn nuôi gia súc

Diệp Thị Lệ Chi

2009

 

 1.  

Giáo trình cơ sở khoa học môi trường: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Giáo trình Thủy văn đại cương: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Giáo trình tai biến thiên nhiên: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Giáo trình tài nguyên khoáng sản: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Giáo trình Độc học môi trường: Giáo trình  dành cho hệ ĐH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Vũ

2016

 

 1.  

Bài giảng sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Hoàng Anh Vũ

Phan Thị Mỹ Hạnh

2016

 

 1.  

Bài giảng khí tượng thủy văn rừng: Dành cho SV ngành Quản lý TNMT: ĐH chính quy

Lê Thị Hương Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm kết hợp: Dành cho SV ngành Lâm nghiệp: ĐH chính quy

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm ngư kết hợp: Dành cho SV ngành Phát triển nông thôn: ĐH chính quy

Lê Thị Hương Giang

2017

 

 1.  

Bài giảng Sinh thái nông nghiệp: Dành cho SV Sinh học: ĐH chính quy

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Sinh thái học nông nghiệp

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm kết hợp: ĐH Phát triển nông thôn

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm kết hợp: ĐH Lâm nghiệp

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng đại cương

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Bảo vệ thực vật: Dành cho SV Phát triển nông thôn, ĐH

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng đại cương: Dành cho SV Quản lý TNMT

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng thủy văn đại cương: Dành cho SV ngành Lâm nghiệp, ĐH

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng thủy văn rừng: Dành cho SV ngành Lâm nghiệp, ĐH

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm kết hợp

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Bài giảng Nông lâm ngư kết hợp

Lê Thị Hương Giang

2016

 

 1.  

Khí tượng nông nghiệp

Lê Thị Hương Giang

2008

 

 1.  

Sinh thái học môi trường

Lê Thị Hương Giang

2008

 

 1.  

Sinh thái học nông nghiệp

Nguyễn Hải Tiến

2007

 

 1.  

Sinh thái học môi trường

Nguyễn Hải Tiến

2007

 

 1.  

Động vật không xương sống

Nguyễn Hải Tiến

2008

 

 1.  

Sinh thái học môi trường

Nguyễn Hải Tiến

2008

 

 1.  

Động vật học 1

Nguyễn Hải Tiến

2008

 

 1.  

Giải phẩu- sinh lí trẻ em

Nguyễn Hải Tiến

2009

 

 1.  

Động vật học 2

Nguyễn Hải Tiến

2009

 

 1.  

Bài giảng Khuyến ngư

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

Bài giảng Kỹ năng mềm

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

Bài giảng Hóa chất cải tạo ao và xử lý môi trường nuôi động vật thủy sản

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản ven bờ

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

BG Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

BG Khuyến ngư 2016

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

BG Kỹ năng mềm

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

BG Thuốc và hóa chất

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

BG Quy hoạch 2016

Nguyễn Quang Hùng

2016

 

 1.  

Giống vật nuôi

Nguyễn Quang Hùng

2007

 

 1.  

Ngư loại học I

Nguyễn Quang Hùng

2009

 

 1.  

Bài giảng sinh lý động vật thủy sản (Dành cho sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản)

Nguyễn Quang Hùng

2015

 

 1.  

Chất lượng giảng dạy khối ngành nông lam ngư tại trường Đại học Quảng Bình: Nguyên nhân hạn chế và giải pháp.

Nguyễn Quang Hùng

2014

 

 1.  

Bài giảng Tổ chức và phôi thai học

Nguyễn Thị Thanh Thùy

2014

 

 1.  

Sinh lí vật nuôi

Nguyễn Thị Thanh Thùy

2007

 

 1.  

Dinh dưỡng động vật

Nguyễn Thị Thanh Thùy

2007

 

 1.  

Chăn nuôi gia cầm

Nguyễn Thị Thanh Thùy

2008

 

 1.  

Bệnh ký sinh trùng

Nguyễn Thị Thanh Thùy

2008

 

 1.  

Giáo trình Thực vật học

Bùi Thị Thục Anh

2015

 

 1.  

GT Tài nguyên thiên nhiên: Dành cho ĐH QLTN & Môi trường

Bùi Thị Thục Anh

Phan Thanh Quyết

2017

 

 1.  

BG Phương pháp khuyến nông

Bùi Thị Thục Anh

Lê Thị Hương Giang

2015

 

 1.  

Cây rau

Bùi Thị Thục Anh

2008

 

 1.  

Giống cây trồng

Bùi Thị Thục Anh

2017

 

 1.  

Chọn tạo giống cây trồng

Bùi Thị Thục Anh

2008

 

 1.  

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2007

 

 1.  

Cỏ dại

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2007

 

 1.  

Bệnh cây nông nghiệp

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2008

 

 1.  

Kỷ thuật trồng cây ăn quả

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2008

 

 1.  

Côn trùng nông nghiệp

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2008

 

 1.  

Côn trùng rừng

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2009

 

 1.  

Hệ thống nông nghiệp

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

2008

 

 1.  

Kỷ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể

Phạm Thị Mỹ Hạnh

2009

 

 1.  

Giáo trình Luật và chính sách phát triển nghề cá: Dành cho ngành Nuôi trồng thủy sản

Phan Thị Mỹ Hạnh

2016

 

 1.  

Mô phôi học thủy sản

Phan Thị Mỹ Hạnh

2007

 

 1.  

Sinh thái thủy sinh vật

Phan Thị Mỹ Hạnh

2007

 

 1.  

BG Kỷ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

Phan Thị Mỹ Hạnh

2017

 

 1.  

Đa dạng sinh học và quản lí nguồn lợi thủy sản

Phan Thị Mỹ Hạnh

2008

 

 1.  

Kỷ thuật sản xuất giống và thủy đặc sản nước ngọt

Phan Thị Mỹ Hạnh

2009

 

 1.  

Thực vật thủy sinh

Phan Thị Mỹ Hạnh

2017

 

 1.  

Bài giảng sản xuất thức ăn tươi sống

Phan Thị Mỹ Hạnh

2017

 

 1.  

Bài giảng sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Phan Thị Mỹ Hạnh

2016

 

 1.  

Thiết kế thí nghiệm

Trần Công Trung

2015

 

 1.  

Kỷ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

Trần Công Trung

2015

 

 1.  

Phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu nuôi trồng thủy sản

Trần Công Trung

2015

 

 1.  

Ô nhiễm môi trường và đọc tố trong nuôi trồng thủy sản

Trần Công Trung

2008

 

 1.  

Quản lí chất lượng nước trong nuôi tròng thủy sản

Trần Công Trung

2008

 

 1.  

Thủy sản đại cương

Trần Công Trung

2008

 

 1.  

BG Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trần Công Trung

2016

 

 1.  

Giáo trình ứng dụng tin học trong dạy học Sinh học: Giáo trình dành cho SV ĐH

Trần Thế Hùng

2018

 

 1.  

Bài giảng và phương pháp nghiên cứu khoa học: Dành cho SV Đại học

Trần Thế Hùng

2016

 

 1.  

Khai thác và vận chuyển lâm sản

Trần Thế Hùng

2011

 

 1.  

GT Cây xanh đô thị: Dùng cho SV ngành Nông-Lâm-Ngư, Môi trường

Trần Thế Hùng

2017

 

 1.  

GT Hệ thông tin địa lý (GIS) và viễn thám: Dùng cho SV ngành Nông-Lâm-Ngư, Môi trường

Trần Thế Hùng

2017

 

 1.  

GT Phương pháp nghiên cứu khoa học: Dùng cho SV ngành Nông-Lâm-Ngư, Môi trường

Trần Thế Hùng

2017

 

 1.  

Bài giảng quản lý trang trại: Dành cho SV Nông, Lâm, Ngư, Môi trường

Trần Thế Hùng

2016

 

 1.  

GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản: Dành cho ngành ĐH Nuôi trồng thủy sản

Trần Thị Yên

2017

 

 1.  

Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt: Dành cho hệ ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản

Trần Thị Yên

2015

 

 1.  

GT Kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản: Dành cho hệ ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản.

Trần Thị Yên

2017

 

 1.  

Bài giảng Khí tượng hải dương học: Dành cho hệ ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản.

Trần Thị Yên

2015

 

 1.  

GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản: Dành cho hệ ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản.

Trần Thị Yên

2015

 

 1.  

Bài giảng Thủy sản đại cương

Trần Thị Yên

2017

 

 1.  

Bài giảng Đánh giá nông thôn

Trần Thị Yên

2016

 

 1.  

Kỷ thuật sản xuất giống cá nước ngọt

Trần Thị Yên

2008

 

 1.  

Kỷ thuật bảo quản và chế biến phẩm thủy sản

Trần Thị Yên

2016

 

 1.  

Ngư loại II

Trần Thị Yên

2008

 

 1.  

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Trần Thị Yên

2008

 

 1.  

Kỷ thuật nuôi cá nước ngọt

Trần Thị Yên

2008

 

 1.  

Khí tượng hải dương học

Trần Thị Yên

2008

 

 1.  

Khuyễn ngư

Trần Thị Yên

2009

 

 1.  

Khuyến ngư

Trần Thị Yên

2009

 

 1.  

Giáo trình Kinh tế môi trường: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Quản lý chất thải rắn: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Quan trắc môi trường: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Tài nguyên môi trường nông thôn: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Quản lý môi trường: Dành cho ĐH Quản lý TNMT

Võ Thị Nho

2016

 

 1.  

Thổ nhưỡng

Trương Thị Hoàng Hà

2008

 

 1.  

Đất trồng và phân bón

Trương Thị Hoàng Hà

2007

 

 1.  

Đất trồng và phân bón

Trương Thị Hoàng Hà

2007

 

 1.  

Nông hóa

Trương Thị Hoàng Hà

2008

 

 1.  

Cây công nghiệp

Trương Thị Hoàng Hà

2008

 

 

Bộ môn Lâm nghiệp

 

 

 

 1.  

Bài giảng Lâm nghiệp xã hội đại cương

Nguyễn Phương Văn

2016

 

 1.  

Bài giảng Sinh thái rừng

Nguyễn Phương Văn

2016

 

 1.  

Bài giảng Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp: Dành cho ngành Lâm nghiệp

Nguyễn Phương Văn

2016

 

 1.  

GT Lâm nghiệp cơ bản: dành cho ngành Sinh học, Phát triển nông thôn

Nguyễn Phương Văn

2017

 

 1.  

Bài giảng Động vật rừng

Nguyễn Phương Văn

2017

 

 1.  

Động vật học rừng

Nguyễn Phương Văn

2007

 

 1.  

Lâm nghiệp đại cương

Nguyễn Phương Văn

2007

 

 1.  

Sinh thái rừng

Nguyễn Phương Văn

2008

 

 1.  

Pháp luật lâm nghiệp

Nguyễn Phương Văn

2008

 

 1.  

Lâm học

Nguyễn Phương Văn

2008

 

 1.  

Lâm nghiệp

Nguyễn Phương Văn

2008

 

 1.  

Giống cây rừng

Nguyễn Phương Văn

2008

 

 1.  

Bài giảng đa dạng sinh học

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

Bài giảng đất lâm nghiệp: dành cho sinh viên ngành lâm nghiệp

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

GT Bảo tồn đa dạng sinh học

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

GT Đa dạng sinh học

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

GT Lâm học: Dùng cho SV ngành Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

GT Thống kê sinh học: Dùng cho SV ngành Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

GT Trồng rừng: Dùng cho SV ngành Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2016

 

 1.  

Bài giảng quy hoạch và điều chế rừng

Trần Lý Tưởng

2015

 

 1.  

Giáo trình công nghệ môi trường

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

Giáo trình sản lượng rừng

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

Giáo trình điều tra rừng

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

GT Công nghệ môi trường

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

GT Điều tra rừng 2017

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

GT Sản lượng rừng 2017

Trần Lý Tưởng

2016

 

 1.  

Điều tra rừng

Trần Lý Tưởng

2008

 

 1.  

Khai thác và vận chuyển lâm sản

Trần Lý Tưởng

2008

 

 1.  

Bài giảng quy hoạch và điều chế rừng

Trần Lý Tưởng

2016

 

 

Bộ môn Tiếng Anh

 

 

 

 1.  

GT Ngữ nghĩa học

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2016

 

 1.  

English for Rural development

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2016

 

 1.  

GT Tiếng Anh chuyên ngành Toán

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2016

 

 1.  

English for computing

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2016

 

 1.  

Writing 1 & 2

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2008

 

 1.  

Writing 5

Hoàng Hoa Ngọc Lan

2008

 

 1.  

English for history: Tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử

Hoàng Ngọc Anh

2017

 

 1.  

Nói

Hoàng Thị Hà

2007

 

 1.  

Reading

Hoàng Thị Hà

2007

 

 1.  

Writing IV

Hoàng Thị Hà

2008

 

 1.  

Speaking II

Hoàng Thị Hà

2008

 

 1.  

Speaking I

Hoàng Thị Hà

2009

 

 1.  

Giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập trong trường Tiểu học

Hoàng Thị Lê

2007

 

 1.  

Speaking 1

Hoàng Thị Lệ Giang

2006

 

 1.  

Speaking 1

Hoàng Thị Lệ Giang

2006

 

 1.  

English lexicology

Hoàng Thị Lệ Giang

2006

 

 1.  

English lexicology

Hoàng Thị Lệ Giang

2007

 

 1.  

English phonetics and phonology

Hoàng Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

English phonteics and phonology

Hoàng Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

Speaking III

Hoàng Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

English for computing

Lê Thị Hằng

2017

 

 1.  

Translation theory (for internal circulation)

Lê Thị Hằng

2017

 

 1.  

Interpreting Skill (for University students)

Lê Thị Hằng

2017

 

 1.  

Writing 1: Dùng cho ngôn ngữ Anh văn bằng 2

Lê Thị Hằng

2017

 

 1.  

Discourse analysis

Lê Thị Hằng

2016

 

 1.  

English lessons in tourism

Lê Thị Hằng

2005

 

 1.  

A contrastive analysis of nonverbal communication in American and Vietnamese cultues

Lê Thị Hằng

2006

 

 1.  

English tourims geography

Mai Thị Như Hằng

2017

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học: Dùng cho SV khối ngành Ngoại ngữ-Xã hội nhân văn

Nguyễn Đình Hùng

2015

 

 1.  

Nghe V

Nguyễn Ngọc Chiến

2009

 

 1.  

Listening III, IV

Nguyễn Ngọc Chiến

2009

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành (ĐH Lâm nghiệp)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2016

 

 1.  

GT Ngữ pháp cơ bản (ĐH ngôn ngữ Anh)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2016

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành (ĐH GD chính trị)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2017

 

 1.  

GT Văn hóa Anh (CĐ ngôn ngữ Anh)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2017

 

 1.  

GT Văn hóa Mỹ (CĐ ngôn ngữ Anh)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2017

 

 1.  

GT Ngữ pháp thực hành (ĐH ngôn ngữ Anh văn bằng 2)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành (CĐ Lâm nghiệp)

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2017

 

 1.  

Văn hoá Mỹ

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2013

 

 1.  

Văn hoá Anh

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2013

 

 1.  

Ngữ pháp cơ bản

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2014

 

 1.  

BG Tiếng Anh chuyên ngành Sinh học

Nguyễn Thị Hồng Thúy

2011

 

 1.  

Practice on translation class university: Internal use

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

 1.  

English documents for office

Nguyễn Thị Lan Anh

2005

 

 1.  

Nhảy xa

Nguyễn Thị Lan Anh

2007

 

 1.  

Trò chơi - nhảy dây

Nguyễn Thị Lan Anh

2007

 

 1.  

Nghe 1

Nguyễn Thị Lan Anh

2007

 

 1.  

Methodology of Nguyen Thi Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

2015

 

 1.  

Speaking IV

Nguyễn Thị Lan Anh

2008

 

 1.  

Speaking I

Nguyễn Thị Lan Anh

2008

 

 1.  

Listening II

Nguyễn Thị Lan Anh

2008

 

 1.  

Reading III

Nguyễn Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

Reading V

Nguyễn Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

Reading I

Nguyễn Thị Lệ Giang

2008

 

 1.  

Bài giảng Lý thuyết dịch

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2017

 

 1.  

Bài giảng phiên dịch

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2017

 

 1.  

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2006

 

 1.  

Writing 1

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2007

 

 1.  

Reading 1

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2007

 

 1.  

Writing II

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2008

 

 1.  

Reading 2

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2008

 

 1.  

Some typical classroom expressions commonly use by the tracher on English

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2008

 

 1.  

Translation theory

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2015

 

 1.  

Giáo trình cú pháp học (English Syntax)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2015

 

 1.  

Interpreting skill

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2017

 

 1.  

English Syntax

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2017

 

 1.  

Ngữ pháp cơ bản (hệ ĐH)

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành (ĐH Tài nguyên và môi trường)

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Văn hóa Anh (ĐH ngôn ngữ Anh)

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Business English I

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Bài giảng Ngữ âm-Âm vị học tiếng Anh

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Bài giảng Ngữ pháp nâng cao

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Bài giảng Reading

Nguyễn Thị Mai Hoa

2017

 

 1.  

Practical English grammar

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Tiếng anh chuyên ngành thư viện

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Writing II

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Writing 1

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Reading 2

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Speaking III

Nguyễn Thị Mai Hoa

2008

 

 1.  

Practical English grammar

Nguyễn Thị Mai Hoa

2009

 

 1.  

Speaking V

Nguyễn Thị Mai Hoa

2009

 

 1.  

Speaking V

Nguyễn Thị Mai Hoa

2009

 

 1.  

Ngữ âm và âm vị (ĐH và CĐ)

Nguyễn Thọ Phước Thảo

2016

 

 1.  

Thực hành biên dịch Translation Practice (hệ CĐ)

Nguyễn Thọ Phước Thảo

2015

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành Điện-Điện tử (ĐH, CĐ kỹ thuật, điện, điên tử)

Nguyễn Thọ Phước Thảo

2015

 

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành Vật lý (CĐ Vật lý)

Nguyễn Thọ Phước Thảo

2015

 

 1.  

Tiếng Anh thư tín thương mại (CĐ tiếng Anh)

Phạm Thị Hà

2015

 

 1.  

English I

Phạm Thị Hà

2007

 

 1.  

Writing III

Phạm Thị Hà

2007

 

 1.  

Reading 1

Phạm Thị Hà

2007

 

 1.  

Writing II

Phạm Thị Hà

2008

 

 1.  

Writing III & IV

Phạm Thị Hà

2008

 

 1.  

Writing 1

Phạm Thị Hà

2008

 

 1.  

Interpreting practice for internal criculation: Student’s of  English language

Trần Thị Phương Tú

2015

 

 1.  

Lý thuyết dịch Syllabus

Trần Thị Phương Tú

2017

 

 1.  

GT Tiếng Anh chuyên ngành Văn

Trần Thị Phương Tú

2017

 

 1.  

Interpreting

Trần Thị Phương Tú

2015

 

 1.  

Theory of translation and interpretation

Trần Thị Phương Tú

2015

 

 1.  

English for litera ture

Trần Thị Phương Tú

2017

 

 1.  

Teaching syllabus FOR INTERNAL CIRCULATION ENGLISH FOR LITERATURE (For literature students)

Trần Thị Phương Tú

2017

 

 1.  

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học: Hệ CĐ

Võ Thị Dung

2016

 

 1.  

Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu: Hệ CĐ

Võ Thị Dung

2017

 

 1.  

Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu: Hệ ĐH

Võ Thị Dung

2016

 

 1.  

A course of a survey of English and American literature: University Studen’t

Võ Thị Dung

2016

 

 1.  

A course of a survey of English and American literature: College Studen’t

Võ Thị Dung

2016

 

 1.  

Đặc điểm văn hóa giao tiếp của người Anh và người Việt qua tục ngữ

Võ Thị Dung

2016

 

 1.  

A Brief introduction Britain

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

English documents for office

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

English for animal husbandry and aquaculture

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

Reading III

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

Reading IV

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

A Brief introduction Britain

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

English I

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

English documents for office

Võ Thị Dung

2008

 

 1.  

Reading III

Võ Thị Dung

2008

 

 

Bộ môn Tiếng Trung

 

 

 

 1.  

GT Tiếng Trung chuyên ngành Văn học Trung Quốc

Võ Văn Quốc Huy

2017

 

 

Bộ môn Tiếng Pháp

 

 

 

 1.  

Tiếng pháp III

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

2007

 

 

Bộ môn Lịch sử Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 1.  

GT Lịch sử Triết học Mác Lênin: Dành cho ĐH GDCT

Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Thị Thanh Hà

2017

 

 

Bộ môn Lý luận Mác-Lênin

 

 

 

 1.  

Quản trị ngành công tác xã hội

Lương Thị Lan Huệ

2007

 

 1.  

Công tác xã hội cá nhân và nhóm

Lương Thị Lan Huệ

2009

 

 1.  

Một số trào lưu triết học cổ điển Đức: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Tư tưởng triết học Việt Nam: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Triết học cổ điễn Đức: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Lý luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THCS-Lớp CĐ Địa-GDCD

Lương Thị Lan Huệ

2017

 

 1.  

Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Triết học trong khoa học tự nhiên và phương pháp dạy học phần Triết học: ĐH GD Chính trị

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Sức khỏe cộng đồng

Lương Thị Lan Huệ

2009

 

 1.  

Giáo trình quản trị ngành công tác xã hội

Lương Thị Lan Huệ

2013

 

 1.  

Giáo trình thực hành công tác xã hộ II

Lương Thị Lan Huệ

2013

 

 1.  

Giáo trình sức khỏe cộng đồng

Lương Thị Lan Huệ

2013

 

 1.  

Giáo trình giáo dục kỹ năng sống

Lương Thị Lan Huệ

2017

 

 1.  

Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học

Lương Thị Lan Huệ

2017

 

 1.  

Giáo trình Triết học trong khoa học tự nhiên và phương pháp giảng dạy triết học ở trường Trung học phổ thông

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Một số vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân:  Sách tham khảo

Lương Thị Lan Huệ

2016

 

 1.  

Bài giảng THỰC HÀNH DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS (Dành cho sinh viên hệ cao đẳng)

Lương Thị Lan Huệ

2017

 

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nguyễn Đình Lam

2007

 

 1.  

GT Chuyên đề CNXHKH: Dành cho hệ ĐH Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thị Anh Khuyên

2016

 

 1.  

GT “Đổi mới kiểm tra đánh giá môn giáo dục công dân ở trường THCS”: Dành cho hệ CĐ Địa-GDCD

Nguyễn Thị Anh Khuyên

2016

 

 1.  

GT “Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học môn giáo dục công dân”: Dành cho hệ ĐH Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thị Anh Khuyên

2017

 

 1.  

GT “Lịch sử tư tưởng XHCN”: Dành cho hệ ĐH Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thị Anh Khuyên

2017

 

 1.  

GT Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dành cho hệ ĐH Giáo dục Chính trị.

Nguyễn Thị Anh Khuyên; Trần Hữu Thân

2016

 

 1.  

Chuyên đề kinh tế chính trị: Dành cho Sinh viên ngành Giáo dục chính trị

Nguyễn Thị Hương Liên

2017

 

 1.  

Giáo trình Toàn cầu hóa và quan hệ quốc tế

Nguyễn Thị Hương Liên

2017

 

 1.  

Giáo trình Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Nguyễn Thị Hương Liên

2017

 

 1.  

GT Chuyên đề kinh tế chính trị: Dành cho SV ngành giáo dục chính trị-Hệ chính quy

Nguyễn Thị Hương Liên

2017

 

 1.  

Triết học Mác - Lê Nin

Nguyễn Thị Thanh Bình

2004

 

 1.  

Triết học

Nguyễn Thị Thanh Bình

2007

 

 1.  

Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Bình

2008

 

 1.  

Lịch sử các học thuyêt kinh tế

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

Phương pháp dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

PP dạy môn GDCD ở trường THCS

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

Triết học Mác - Lênin

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Nguyễn Thị Thanh Bình

2009

 

 1.  

GT Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Dành cho ĐH ngành Giáo dục Chính trị.

Nguyễn Thị Thanh Hà

2016

 

 1.  

GT Triết học Hy Lạp cổ đại và Tây Âu trung cận đại: Dành cho ĐH Chính trị.

Nguyễn Thị Thanh Hà

2016

 

 1.  

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Dùng cho hệ Liên thông)

Nguyễn Thị Thanh Hà

2017

 

 1.  

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Dùng cho hệ ĐH, CĐ)

Nguyễn Thị Thanh Hà

2017

 

 1.  

Giáo trình Lịch sử Triết học (Dành cho sinh viên ĐH GDCT)

Nguyễn Thị Thanh Hà

2017

 

 1.  

Giáo trình Lịch sử Triết học Mác - Lênin

Nguyễn Thị Thanh Hà

2016

 

 1.  

Chính sách xã hội

Nguyễn Thị Thanh Hà

2008

 

 1.  

Lý luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT: Dành cho SV ĐH ngành Giáo dục Chính trị.

Phan Thị Thu Hà

2016

 

 1.  

Tập bài giảng chuyên đề Triết học: Dành cho SV ngành ĐH Giáo dục chính trị

Trần Hương Giang

2017

 

 1.  

Logic học

Trần Hương Giang

2017

 

 1.  

Logic hình thức

Trần Hương Giang

2008

 

 1.  

Lịch sử triết học trước mác

Trần Hương Giang

2009

 

 1.  

Giáo trình Giáo dục quyền con người (Dành cho Sinh viên Cao đẳng, Đại học-Hệ chính quy)

Trần Hương Giang,

Nguyễn Thị Như Nguyệt

2017

 

 1.  

Bảo hiểm xã hội

Trần Hữu Thân

2008

 

 1.  

GT Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trần Đức Hiền

2015

 

 1.  

Chính trị - Đạo đức

Võ Ngọc Tăng

2006

 

 

Bộ môn Pháp luật

 

 

 

 1.  

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Luật

Khoa Lý luận chính trị

2017

 

 1.  

Pháp luật về tài nguyên

Nguyễn Hoàng Thủy

2015

 

 1.  

Pháp luật lâm nghiệp

Nguyễn Hoàng Thủy

2015

 

 1.  

BG Luật hiến pháp nước ngoài

Nguyễn Hoàng Thủy

2015

 

 1.  

Bài giảng Kỷ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự: dành cho chương trình ĐT cử nhân Luật

Nguyễn Hoàng Thủy

2017

 

 1.  

Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường

Nguyễn Hoàng Thủy

2013

 

 1.  

Pháp luật lâm nghiệp và tài nguyên môi trường

Nguyễn Hoàng Thủy

2017

 

 1.  

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật

Nguyễn Hoàng Thủy

2017

 

 1.  

BG Công tác xã hội với trẻ em làm trái pháp luật

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Cứu trợ xã hội

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Hành chính nhà nước

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Pháp luật đại cương: ĐH

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Pháp luật và pháp chế XHCN

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Pháp luật chuyên ngành

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý NGDDT

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

BG Xây dựng văn bản pháp luật

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

Ưu đãi xã hội

Phan Phương Nguyễn

2007

 

 1.  

Hành chính nhà nước

Phan Phương Nguyễn

2009

 

 1.  

Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

Giáo dục pháp luật

Phan Phương Nguyên

2017

 

 1.  

Pháp luật đại cương (Hệ LT)

Phan Thị Thu Hiền

2017

 

 1.  

Công pháp quốc tế tóm tắt

Phùng Thị Loan

2017

 

 1.  

Hiến pháp và các định chế chính trị (theo mẫu)

Phùng Thị Loan

2017

 

 1.  

Pháp luật đại cương (Hệ CĐ)

Phùng Thị Loan

2017

 

 1.  

Pháp luật đại cương (Hệ ĐH)

Phùng Thị Loan

2017

 

 1.  

Pháp luật đại cương

Phùng Thị Loan

2009

 

 1.  

Giáo trình Luật hiến pháp

Phùng Thị Loan

2017

 

 1.  

Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong trường THPT

Trần Thị Sáu

2017

 

 1.  

Kỹ năng mềm (Dành cho SV ngành Luật)

Trần Thị Sáu

2017

 

 1.  

Giáo dục kỹ năng phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên

Trần Thị Sáu

2018

 

 1.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Trần Thị Sáu

2007

 

 1.  

Luật kinh tế

Trần Thị Sáu

2007

 

 1.  

Pháp luật học

Trần Thị Sáu

2009

 

Tổng cộng: 1106 tài liệu

 

Trong đó: có 478 Giáo trình, bài giảng nội bộ (bản giấy) xuất bản trước năm 2010

   

                   Quảng Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2018

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                                               TRƯỞNG ĐƠN VỊ         

 

 

        Trương Thị Phương Anh                                                          TS. Đậu Mạnh Hoàn