Cơ sở vật chất của Trung tâm Học liệu

Biểu mẫu 19

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

      ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học  năm học 2017-2018

        

  C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

   STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

6 (phòng)

2

Số chỗ ngồi đọc

 600 (chỗ)

3

Số máy tính của thư viện

 139 (máy)

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

Sách: 14.139 (đầu); 99.790 (bản)

Tạp chí: 49 (đầu); 1.147 (bản)

CSDL: 1.941 (file tài liệu số)

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

 

 

   

                               Quảng Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2018

                                                                         NGƯỜI LẬP BIỂU                                                            TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   

                                                                               (đã ký)                                                                                  (đã ký)

 

                                                                  Trương Thị Phương Anh                                                     TS. Đậu Mạnh Hoàn    

 

Tải file đính kèm tại đây