Cơ cấu - Nhân sự

 

1. Giám đốc Trung tâm Học liệu: GVCTS. Đậu Mạnh Hoàn

ĐT: 0948876886, Email: daumanhhoan@yahoo.com

 

     Chịu trách nhiệm chung. Quản lý công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, tài chính trung tâm. Phân bố vị trí việc làm, công tác hành chính và các hoạt động Công nghệ thông tin, Phòng truyền thống; Công tác bổ sung tài nguyên cho trung tâm; Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Phụ trách trực tiếp tổ Hành chính – Thiết bị. Bí thư chi bộ, tham gia giảng dạy và các công tác khác khi Nhà trường phân công.

 

2.Phó Giám đốc: Ths. GV. Trần Thị Lụa 

ĐT: 0941.555.561, Email: luathuvien@gmail.com

 

     Phụ trách trực tiếp tổ Chuyên môn- Nghiệp vụ; Quản lý theo dõi về giờ hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm; Tham mưu, lập kế hoạch chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện tại trung tâm, các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá tài nguyên, xây dựng CSDL số của trung tâm; Xây dựng bộ sưu tập số Dspace; Trực tiếp thực hiện maketing, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, tài liệu của Trung tâm. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của CLB Sách QBU; Thay mặt đ/c Phụ trách trung tâm xử lý công việc khi đ/c phụ trách đi vắng. Tham gia các công tác khác khi được đồng chí phụ trách trung tâm và Nhà trường phân công.

 

* TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Bao gồm bộ phận Tài nguyên thông tin và bộ phận Dịch vụ thông tin:

+ Bộ phận Tài nguyên thông tin:

 Tham mưu trực tiếp cho Ban Giám đốc Trung tâm trong việc bổ sung các nguồn lực thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Thực hiện công tác phân loại, biên mục và xử lý kỹ thuật các loại tài liệu của Trung tâm để phục vụ bạn đọc và thực hiện công tác số hóa tài liệu.

 

3. CNNguyễn Thị Phương Chi  Chuyên viên

ĐT: 0935.602.686, Email: nguyenphuongchi105@gmail.com

 

- Thu thập, tổng hợp nhu cầu từ bổ sung tài liệu từ các đơn vị, lập kế hoạch bổ sung tài liệu.

- Thực hiện công tác phân loại, mô tả, xử lý tài liệu tại Phòng Nghiệp vụ, tham gia công tác tổ chức các kho hợp lý, tham gia công tác đính chính, chỉnh lý ký hiệu phân loại và tổ chức các kho.

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace. (Thu thập dữ liệu số nội bộ và đưa lên bộ sưu tập số nội dung Đề tài khoa học giảng viên, sinh viên, bài giảng, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, luận án sinh viên, luận văn tiến sĩ, thạc sỹ).  Công tác Photo tại trung tâm.    

- Lập các báo cáo số liệu, quản lý số lượng và đính chính thông tin trong KOHA, làm nhãn, mã vạch, nhập biểu ghi KOHA.

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

+ Bộ phận Dịch vụ thông tin:

Cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho bạn đọc; phổ biến thông tin đến bạn đọc; khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc và thực hiện các dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc.

 

4CN. Nguyễn Thị Bích Hằng - Chuyên viên

ĐT: 0979.858.177, Email: bichhangqbu@gmail.com

 

- Phụ trách phòng đọc số 1+4 (Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…).

- Thực hiện công tác phân loại, mô tả, xử lý Báo, Tạp chí phòng đọc 1.

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.   

 

5CN. Nguyễn Thị Giang - Chuyên viên

ĐT: 0966.400.175, Email: yengiangqbu@gmail.com

 

- Phụ trách Phòng đọc 5 (tầng 3): Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc….

- Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

6. CNTrần Thị Thu Hà  Chuyên viên

ĐT: 0836.015.234, Email: thuhaqb81@gmail.com

 

- Phụ trách phòng đọc 2 (tầng 1): Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…. 

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace.  

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 * TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP:

Bao gồm bộ phận Hành chính - Tổng hợp và bộ phận Công nghệ thông tin.

+ Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:

Có nhiệm vụ thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn phòng; lễ tân; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo nhằm cung ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm.

Phục vụ các hoạt động hỗ trợ khác: Hội nghị, hội thảo...Sắp xếp, tổ chức, bảo quản phòng Truyền thống của Nhà trường tại Trung tâm.  

 

7. CNCao Thị Bích Hồng  Chuyên viên

ĐT: 0916.151.799, Email: caobichhongpdp@gmail.com

 

- Làm công tác lễ tân.

- Làm công tác văn phòng của Trung tâm.

- Quản lý sổ sách, chứng từ việc bổ sung nguồn CSVC của đơn vị.

- Quản lý hoạt động báo quá hạn và nộp phạt của bạn đọc; Thu nợ và tổng hợp báo cáo (Web).

- Tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Sách QBU.

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

7.  CNNguyễn Thị Ngọc Huyền Chuyên viên

 ĐT: 0918.718.702, Email: ngochuyenanhspk5@gmail.com

 

- Trực tiếp thực hiện maketing, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, tài liệu của Trung tâm.

- Tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Sách QBU.

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace (tài nguyên mở, 30 file/ngày).

- Hỗ trợ Lễ tân.

 

+ Bộ phận Công nghệ thông tin:

Quản trị toàn bộ hệ thống mạng máy tính, bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin luôn hoạt động tốt.      

Quản lý và cập nhật thông tin cho website của Trung tâm. Phát triển phầm mềm ứng dụng; nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nguồn mở. Quản lý việc in thẻ cho bạn đọc và hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ máy tính, dịch vụ thẻ bạn đọc. Quản lý kỹ thuật cho các phòng hội nghị, hội thảo, hệ thống cầu truyền hình.

 

8. CN. Trương Thị Phương Anh - Chuyên viên

ĐT: 0342.125.848, Email: phuonganhdhqb@gmail.com

 

- Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm Học liệu.

- Phụ trách phòng đọc 3 (tầng 2): Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc….

- Quản lý phần tin tức trên Web của Trung tâm.

- Tham gia theo dõi, tổng hợp nguồn vốn tài liệu.

- Phụ trách công tác tuyên truyền Giáo dụcpháp luật.

- Tham gia công tác quản trị mạng và công nghệ thông tin của Trung tâm. 

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace. 

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

9CN. Hoàng Văn Tám - Chuyên viên

ĐT: 0941.780.880, Email: tamtindhsp@gmail.com

 

- Phụ trách các hoạt động về Công nghệ Thông tin tại trung tâm.

- Theo dõi, phục vụ các hoạt động tại phòng Lab, phòng Hội thảo, chuyên đề, các phòng tự nghiên cứu. Hỗ trợ công tác photo in ấn.

- Xây dựng bộ sưu tập số Dspace.

- Bảo quản phòng Truyền thống.

- Tham gia các công việc khác khi lãnh đạo phân công.