Cơ cấu - Nhân sự

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

GVC.TS ĐẬU MẠNH HOÀN

Điện thoại: 0948876885

Email: daumanhhoan@yahoo.com

 

 Chịu trách nhiệm chungQuản lý công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, tài chính trung tâm. Phân bố vị trí việc làm, công tác hành chính và các hoạt động công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm; Công tác bổ sung tài nguyên cho trung tâm; Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Bí thư chi bộ, tham gia giảng dạy và các công tác khác khi Nhà trường phân công.

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

THS. TRẦN THỊ LỤA – GIẢNG VIÊN

Điện thoại: 0941555571

Email: luathuvien@gmail.com

 

   Phụ trách trực tiếp Chuyên môn- Nghiệp vụ; Quản lý theo dõi về giờ hành chính, Tham mưu, lập kế hoạch chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện tại trung tâm, các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá tài nguyên, xây dựng CSDL số của trung tâm; Xây dựng bộ sưu tập số Dspace; Trực tiếp thực hiện maketing, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, tài liệu của Trung tâm. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của CLB Sách QBU; Thay mặt đ/c Phụ trách trung tâm xử lý công việc khi đ/c phụ trách đi vắng. Tham gia các công tác khác khi được đồng chí phụ trách trung tâm và Nhà trường phân công

 

II. TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Bao gồm bộ phận Tài nguyên thông tin và bộ phận Dịch vụ thông tin

* Bộ phận Tài nguyên thông tin:

 Tham mưu trực tiếp cho Ban Giám đốc Trung tâm trong việc bổ sung các nguồn lực thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Thực hiện công tác phân loại, biên mục và xử lý kỹ thuật các loại tài liệu của Trung tâm để phục vụ bạn đọc và thực hiện công tác số hóa tài liệu.

 

 

CNNGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

 THƯ VIỆN VIÊN

Điện thoại: 0914458113

Email: nguyenphuongchi105@gmail.com

 

    Thu thập nhu cầu từ các đơn vị, lập kế hoạch bổ sung sách, tài liệu. Thực hiện công tác phân loại, mô tả, xử lý tài liệu tại Phòng Nghiệp vụ, làm nhãn, mã vạch, nhập biểu ghi KOHA. Tham gia công tác đính chính, ký hiệu phân loại và tổ chức các kho. Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 


* Bộ phận Dịch vụ thông tin:

 Cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho bạn đọc; phổ biến thông tin đến bạn đọc; khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc và thực hiện các dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc.

 

 

CN. NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

THƯ VIỆN VIÊN

Điện thoại: 0979859177

Email: bichhangqbu@gmail.com

 

    Phụ trách phòng đọc 1+4 (Thực hiện công tác phân loại, mô tả, xử lý Báo, Tạp chí phòng đọc 1; Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…). Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 
 

 

 

CN. TRẦN THỊ THU HÀ

 THƯ VIỆN VIÊN

Điện thọai: 0836016234

Email: thuhaqb81@gmail.com

 

   Phụ trách phòng đọc 2 (Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…). Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 

CN. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

 THƯ VIỆN VIÊN

Điện thoại: 0342125748

Email: phuonganhdhqb@gmail.com

 

    Phụ trách phòng đọc 3 (Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…).

  Tổ trưởng Công đoàn TTHL. Quản lý phần tin tức trên Web của Trung tâm. Phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật trung tâm. Tham gia công tác quản trị mạng và công nghệ thông tin của Trung tâm.  

  Tham gia theo dõi, tổng hợp nguồn vốn tài liệu. Lập các báo cáo số liệu, quản lý số lượng và đính chính thông tin trong KOHA.

  Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 

CN. NGUYỄN THỊ GIANG

THƯ VIỆN VIÊN

Điện thoại: 0966400176

Email: yengiangqbu@gmail.com

 

   Phụ trách Phòng đọc 5 (tầng 3) (Tổ chức, bảo quản kho, trực tiếp phục vụ bạn đọc…). Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 

 

III. TỔ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Bao gồm bộ phận Hành chính - Tổng hợp và bộ phận Công nghệ thông tin.

* Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:

   Có nhiệm vụ thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn phòng; lễ tân; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo nhằm cung ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm.

  Phục vụ các hoạt động hỗ trợ khác: Hội nghị, hội thảo...Sắp xếp, tổ chức, bảo quản phòng Truyền thống của Nhà trường tại Trung tâm.  

 

CN. CAO THỊ BÍCH HỒNG

 THƯ VIỆN VIÊN

Điện thoại: 0916151899

 Email: caobichhongpdp@gmail.com

 

  Làm công tác lễ tân; Làm công tác văn phòng, công tác kế toán của Trung tâm. Quản lý sổ sách, chứng từ việc bổ sung nguồn CSVC của đơn vị. Quản lý hoạt động báo quá hạn và nộp phạt của bạn đọc: thông báo quá hạn, thu nợ và tổng hợp báo cáo (Web).

   Tham gia ban chủ nhiệm CLB Sách QBU; Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

 

 

 

 

 

CN. NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

 CHUYÊN VIÊN

Điện thoại: 0918718702

Email: ngochuyenanhspk5@gmail.com

 

(Đang học Cao học ở Mỹ)

 

 

 

 

* Bộ phận Công nghệ thông tin

 

THS. HOÀNG VĂN TÁM

 CHUYÊN VIÊN

Điện thoại: 0837311368

Email: tamtindhsp@gmail.com

 

  Phụ trách các hoạt động về Công nghệ Thông tin tại trung tâm; Quản lý các phần mềm; tài sản trung tâm; Theo dõi, phục vụ các hoạt động tại phòng Lab, phòng Hội thảo, chuyên đề, các phòng tự nghiên cứu, phòng truyền thống, CSVC trong trung tâm.

  Phối hợp quản lý hoạt động thông báo quá hạn và nộp phạt của bạn đọc, thống kê bạn đọc, tổng hợp báo cáo. Xây dựng bộ sưu tập số Dspace, tham gia công tác kiểm định và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.